Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

In House Training

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 11:17 17456

 

บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
   
สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association) เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In houseTraining) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การปรับทัศนคติ หรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพียง
 
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร In-house Training
 1. หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI)
และการใช้งานระบบเครื่องจักร (eMT) และวัตถุดิบ (RMTS)
คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
 2. หลักสูตรด้านศุลกากร (Customs) คลิกเพื่อดูหลักสูตร 
 3. หลักสูตรด้านบัญชี ภาษี และการเงิน (Accounting, Tax & Finance)               
คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
 4. หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก (Import-Export) คลิกเพื่อดูหลักสูตร 
 5. หลักสูตรด้านกฎหมาย คลิกเพื่อดูหลักสูตร 
 6. หลักสูตรด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
 7. หลักสูตรด้านบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Management & Human Resource Development)
คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
 8. หลักสูตรด้านบริหารกระบวนการ (Process Management) คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
     
ประโยชน์ของ In-house Training
1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ
     ในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
2.  การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหา
     ที่แท้จริงขององค์กร
3.  การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ
4.  ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ
5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
 
วิธีการขอใช้บริการ In-house Training
1. 
 
 
กรอกแบบสอบถามความต้องการรับบริการ In-house Training ตามแบบฟอร์มการขอรับบริการ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [Training Need] เพื่อกรอกรายละเอียดการจัดสัมมนาตามความต้องการในการใช้บริการ In-house Training กับทางสมาคม และส่ง Fax แบบฟอร์ม Training Need มาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. 
 
 
สมาคมสอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์กร เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรด้วยความยืดหยุ่นเป็นอย่างยิ่งในลักษณะ Tailored Made ประกอบกับให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในรูปแบบฝึกอบรมที่ควรจะเป็น โดยองค์กรขอรับบริการสามารถเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
3.
สมาคมเสนอราคาพร้อมเนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และใบแจ้งยืนยันการจัดอบรม
4.
บริษัทส่งใบยืนยันการจัดฝึกอบรมกลับมายังสมาคม
5.
บริษัทชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

ดาวน์โหลด : Brochure หลักสูตร In-house Training

 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล : csu@ic.or.th
   - ด้านการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
< ติดตามงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 3 อีเมล : supportbkk@ic.or.th
   - งานบริการฐานข้อมูล
   - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม
   - งานบริการเครื่องจักร
< สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ กด 4
   อีเมล : cus_service@ic.or.th
< ฝึกอบรมและสัมมนา กด 5 อีเมล : icis@ic.or.th
< Counter service กด 6 อีเมล : counterservice@ic.or.th
< สอบถามยอดค้างชำระ กด 7 อีเมล : finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search