Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

บริการงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส

IC COUNTER SERVICE

วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 16:11 30426

บริการงานขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
     ด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Permit

click

บริการคีย์ข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร
     ด้วยระบบ eMT Online

click

บริการคีย์ข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
     ด้วยระบบ RMTS

click
บริการงาน Business Center click

บริการ งานแปลเอกสาร
click 
   
เอกสารสำหรับการสมัครใช้บริการ Counter Service *  
1.  ใบสมัครใช้บริการ Counter Service  
2.  ข้อตกลงการใช้บริการ Counter Service สำหรับงานเครื่องจักร/วัตถุดิบ/ช่างฝีมือ  
3.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)  
4.  หนังสือมอบอำนาจขอใช้บริการซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท
     และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 
 
* หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทงานแปลเอกสาร
                     สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครเป็นผู้ใช้บริการ Counter Service
 
ใบสมัครใช้บริการ Counter Service สมัครฟรี!!   

 เอกสารคำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
 1. คำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร
 2. คำขอรับบริการข้อมูลวัตถุดิบ
 

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ทางบริษัทมีการขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร/วัตถุดิบ หลายโครงการ/หลายรายการ
สามารถส่งเอกสารเข้ามาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และนำเอกสารฉบับจริงมารับข้อมูลที่ต้องการ ก่อนล่วงหน้า 1 วันทำการ
(มีค่าบริการ Print เอกสารแผ่นละ 3 บาท) สำหรับเครื่องจักรระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ หลังจากเอกสารครบถ้วน
และวัตถุดิบระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 วันทำการ หลังจากเอกสารครบถ้วน


 

สำคัญ!! ผู้ใช้บริการสามารถส่งเอกสารการสมัครใช้บริการ Counter Service
พร้อมข้อตกลงของ Counter Service ตามประเภทงานที่ใช้บริการ
ได้ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานใหญ่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
(แผนก CSC) เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการ
Counter Service มีบริการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2666 9449 กด 3
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารประกอบคำขอ

• กรณีผู้มีอำนาจมาดำเนินการด้วยตนเอง 
   1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ  
      พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
   1. หนังสือมอบอำนาจ (หัวจดหมายบริษัท) ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
       ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ ดังนี้         
       1.1 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
       1.2 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)

 

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search