Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2936 1429 ext 700 l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 09:43 3190
คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคม      
2 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ  อุปนายก      
3 นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงศ์     อุปนายก      
4 นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู  อุปนายก       
5 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      
6 นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      
7 นายสุรพร สิมะกุลธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      
8 นายนฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      
9 นายโชคดี แก้วแสง  กรรมการ      
10 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ      
11 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์  กรรมการ      
12 นางอัญชลี ชาลีจันทร์  กรรมการและปฏิคม      
13 นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร  กรรมการและนายทะเบียน    
14 นายอภิชาต นุชประยูร  กรรมการและประชาสัมพันธ์      
15 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์  กรรมการและเหรัญญิก      
16 นางสาวจิตรา กุลวานิช  กรรมการและเลขานุการ      
             
             
อำนาจและหน้าที่          
1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากรรมการ หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
10 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
11 มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
< Customer Support Unit: CSU ต่อ 700 อีเมล : csu@ic.or.th
   - ฐานข้อมูล RMTS Online 
   - สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online 
< สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
< ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
< สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-203 อีเมล : cus_service@ic.or.th
< Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th
< กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 098 553 0447

Privacy Policy
    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search