Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Call Center 06 5205 6010-15 | callcenter@ic.or.th |

RMTS / eMT Online

eMT / RMTS

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 17:04 4873

 

บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[Raw Material Tracking System : RMTS]

            คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการด้านการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือมาตรา 36(1), (2) และมาตรา 30 เพื่อให้บริษัทได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

 

บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[Electronic Machine Tracking System: eMT Online]

                ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ว่าด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 โดยหลังจากที่สมาคมฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ RMTS นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมอบหมายให้สมาคมสโมสรนักลงทุน เปิดให้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ MCTS (Machinery Tracking System) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร ให้รองรับการทำงานกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมากขึ้น โดยพัฒนาระบบที่ทำงานผ่านเครือข่าย Internet บนโปรแกรม Web Browser ระบบแรกของสำนักงานได้สำเร็จโดยเรียกระบบนี้ว่า eMT (Electronics Machine Tracking System) โดยระบบ eMT เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 ต่อ 700
callcenter@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search