Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

Uncategorised

Uncategorised (76)

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:47

Visa & Work Permit

Written by

"IC - Counter Service” บริการที่ปรึกษางาน BOI (บีโอไอ) Consult BOI บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) แบบครบวงจร : สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online) : สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS) พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการศุลกากรและจัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูโรงงาน

ICは以下の業務を代行するカウンターサービスを提供致しておりますことをお知らせいたします。
1) e-Expertシステムによる技術者および専門家の申請
2) eMTオンラインシステムによる機械の輸入申請
3) RMTS-2011システムによる原材料の輸入申請
4) Business Center

คลิกดูรายละเอียด e-Expert Counter Service

คลิกดูรายละเอียด eMT Counter Service (โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 314-315)

คลิกดูรายละเอียด RMTS Counter Service

คลิกดูรายละเอียด Business Center

 

แบบฟอร์ม Counter Service 

1. แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการงาน Counter Service

2. ข้อตกลงการใช้บริการงาน Counter Service
       2.1 งานรับคีย์ข้อมูลด้านเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online
       2.2 งานขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการด้วยระบบ e-Expert
       2.3 งานรับคีย์ข้อมูลด้านวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:27

แจ้งเอกสารติดปัญหา

Written by

ตรวจสอบเอกสารติดปัญหา บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ

งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ หลังพิธีการ คืนอากร และถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน เอกสารติดปัญหา บริษัทสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากทางเว็บไซต์นี้ ด้วยอัพเดทข้อมูล วันละ 2 ครั้ง (เวลา 09.00 น. และ 14.30 น.)
ในวันเวลาเปิดทำการ ติดต่อพนักงานบริการให้คำปรึกษาฯ แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
เบอร์โทรศัทพ์ 02 666 9449 กด 3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรุงเทพฯ:
วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:22

ตรวจสอบงานฐานข้อมูล

Written by

ตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูล

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูลได้ว่าบริษัทของท่านนั้นติดปัญหาในการดำเนินการ
หรือไม่โดยจะทำการ Update 2 ช่วงในวันทำการ

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)


 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:11

ตรวจสอบหนังสืออนุมัติ นร

Written by

ตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ (นร)

การตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติ (นร) สำหรับบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ BOI ประจำสมาคมแล้ว บริษัทสามารถตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
บริการตัดบัญชีวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติ บริษัทควรทำการตรวจสอบเลขที่และสถานะของหนังสืออนุมัติ ก่อนทุกครั้ง

 

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

ตรวจสอบ นร 

วันศุกร์, 21 มกราคม 2565 08:30

ร่วมงานกับสมาคม

Written by

วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:10

การเปิดให้บริการ

Written by

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ปิดทำการ
วันเสาร์-วันอาทิตย์** ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป **

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 14:07

Organization Chart

Written by
วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 03:59

คณะอนุกรรมการ

Written by
คณะอนุกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา (วาระปี 2566-2568)    
1  นางสาวอัจฉรินทร์   พัฒนพันธ์ชัย ประธานอนุกรรมการ  
2 นางชุตาภรณ์   ลัมพสาระ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
3 นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
4 นางสาวจิตรา กุลวานิช อนุกรรมการ  
5 นายอภิชาต  นุชประยูร อนุกรรมการ  
6 นางอัญชลี ชาลีจันทร์ อนุกรรมการ  
7 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ  
8  นางกุสุมา  นฤปิติ อนุกรรมการ  
9 นางสาวกาญจนา  นพพันธ์ อนุกรรมการ  
10 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ  
       
อำนาจและหน้าที่      
1 กำกับ ดูแลการทำงานของสมาคม ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย  
2 กลั่นกรอง ระเบียบบริหาร แผนงานและงบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3 อนุมติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ นอกเหนือจากแผนงานงบประมาณที่คณะกรรมการสมาคมได้อนุมัติไว้ ในวงเงินไม่เกิน  200,000 บาทต่อคร้ัง    
     
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ และที่ปรึกษา (วาระปี 2566-2568)    
1 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานอนุกรรมการ  
2 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
3 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
4 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สกท.) อนุกรรมการ  
5 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ  
6 นายศราวุธ  สิริขจรเดชสกุล อนุกรรมการ  
7 นายยงยุทธ  ภักตร์ดวงจันทร์ อนุกรรมการ  
8 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ  
9  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
         
อำนาจและหน้าที่      
1 กำกับ ดูแลการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ ให้ระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย
 
2 กำกับ ดูแลระบบดิจิทัลของสมาคม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลของภาครัฐ
ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3 เสนอแนะการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสมาคม
   
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและสมาชิกสัมพันธ์ (วาระปี 2566-2568)
1 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานอนุกรรมการ
2 นางสาวจิตรา กุลวานิช อนุกรรมการ
3 นางสาวกาญจนา นพพันธ์ อนุกรรมการ
4 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ
5 นางอัญชลี ชาลีจันทร์ อนุกรรมการ
6 นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล อนุกรรมการ
7 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
8 หัวหน้าฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน ผู้ช่วยเลขานุการ
     
อำนาจหน้าที่  
1 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ของสมาคม เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการสิทธิประโยชน์เครื่องจักรและวัตถุดิบ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ และเพิ่มความพึงพอใจ
2 เสนอแนะการพัฒนาคนในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรองรับธุรกิจ บริการใหม่ๆ รวมถึงการจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสม
3 กำกับดูแลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคม และสมาชิก
4 กำกับดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้นโยบายในการทำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5 รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
   
คณะอำนวยการระบบมาตรฐานสารสนเทศ (วาระปี 2566-2568)   
1 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) ที่ปรึกษากรรมการ
3 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกท. กรรมการ
4 นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร กรรมการ
5 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
6 หัวหน้าฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ กรรมการ
7 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
8 หัวหน้าแผนกบริหารระบบ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ ISO ผู้ช่วยเลขานุการ
     
อำนาจหน้าที่  
1 กำกับดูแลระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพของสมาคม เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และ ตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกและผู้ใช้บริการ
2 กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจกรรมระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพของสมาคม ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
3 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพต่อคณะอนุกรรมการบริหาร

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search