เอกสารติดปัญหาแผนกบริการข้อมูลวัตถุดิบ
ประจำวันที่ 4  ธันวาคม 2563
ชื่อบริษัท รหัสโครงการ งวดที่ วันที่ยื่น สาเหตุที่ติดปัญหา
เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด 54224611 838 1 ก.พ.62 ขาดใบขนขาเข้า
เอ็กมี่ อินดัสทรี จำกัด 30059711 4673 26 ต.ค.63 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม MML
เคดี (ประเทศไทย) จำกัด 6011591E 00000019 29 ต.ค.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
ฉางโจว ซุ้นต๋า รีฟริกเจอเรชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 5212351E 000001 10 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 41048211 02323 12 พ.ย.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
สหเซเรน จำกัด 53129011 00000281 13 พ.ย.63 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม MML
โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด M5704011 0001861 18 พ.ย.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
เทซะ อูช่า ไวร์โรพ จำกัด 55198511 00000005 19 พ.ย.63 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม MML
เทซะ อูช่า ไวร์โรพ จำกัด 55198511 00000006 19 พ.ย.63 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม MML
แอลป์ แอลไพน์ เอเชีย จำกัด 63005111 01149 25 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 57153211 00000022 27 พ.ย.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
ไวเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4905771A 78 26 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
ไวเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4905771A 80 26 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
ไวเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4905771A 81 26 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
ไวเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4905771A 82 26 พ.ย.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
ไวเทค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4905771A 79 26 พ.ย.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
เอเวียม จำกัด 6104491E 000108 2 ธ.ค.63 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม MML
ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 57111111 000447 3 ธ.ค.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 57111111 000448 3 ธ.ค.63 ขาดใบขนสินค้าขาเข้า
ไอโอเทค เอเซีย จำกัด 54134111 00000096 4 ธ.ค.63 ขาดลายเซ็นตราประทับบริษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  02 - 936-1429-40  ต่อ 700 , E-mail : edit_import@ic.or.th 
(1.)  กรณีพบเอกสารติดปัญหา  “ ไม่ผ่านการอนุมัติ” บริษัทต้องแจ้งขอยกเลิกเอกสาร และส่งไฟล์ BIRTCAN.XLSX เพื่อยืนยันการยกเลิกทุกครั้ง
(2.)  บริษัทสามารถยื่นสั่งปล่อยได้ตามปกติ กรณีทีดำเนินการตามข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และห้ามใช้งวดซ้ำในการยื่นสั่งปล่อย
(3.)  กรณีพบเอกสารติดปัญหา ด้านเอกสารไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน หรือต้องเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ให้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน