Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

ต้ังเป้าประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2566 10:02 1665

ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกชีวภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย ยืนหยัดในฐานะผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก การวางตําแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงต้นน้ําในห่วงโซ่คุณค่าพลาสติกชีวภาพ

จากข้อมูลจากพลาสติกชีวภาพยุโรป คาดการณ์การผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านตันในปี 2022 เป็น 6.3 ล้านตันภายในปี 2027

นี่เป็นโอกาสทองสําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ ประเทศไทย จะได้มีประสบการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการเตรียมพร้อมที่เพียงพอ

จากฟาร์มสู่อนาคต: เปลี่ยนพืชผลให้เป็นโซลูชันที่ยั่งยืน
การผลิตพลาสติกชีวภาพใน ประเทศไทย ใช้วัตถุดิบ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง และอ้อย ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกในการจัดการปัญหาของขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้คณะกรรมการการลงทุน (BOI) ของ ประเทศไทย เน้นย้ําการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงต้นน้ํา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ และดําเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หลอด จาน หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกชีวภาพ

เพื่อให้แน่ใจว่าภาคนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความจําเป็นที่สําคัญในการ “วิจัยและพัฒนา” เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ประเทศไทย มีอุปกรณ์ครบครันในแง่ของทรัพยากรวัตถุดิบและความหลากหลายทางชีวภาพ มีพนักงานพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม และผลประโยชน์จากแรงจูงใจและการสนับสนุนของรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI นําเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกชีวภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานพลาสติกชีวภาพอาจได้รับแรงจูงใจ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ขององค์กร (CIT) 8 ปี การยกเว้นอากรนําเข้าเครื่องจักร และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

การสนับสนุนที่แข็งแกร่งนี้และศักยภาพในการเติบโตที่มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งในตําแหน่งของ ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก ทําให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search