Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

 

Uncategorised

Uncategorised (72)

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:11

ตรวจสอบหนังสืออนุมัติ นร

Written by

ตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ (นร)

การตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติ (นร) สำหรับบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ BOI ประจำสมาคมแล้ว บริษัทสามารถตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
บริการตัดบัญชีวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติ บริษัทควรทำการตรวจสอบเลขที่และสถานะของหนังสืออนุมัติ ก่อนทุกครั้ง

 

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

ตรวจสอบ นร 

วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563 08:30

ร่วมงานกับสมาคม

Written byวันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:10

การเปิดให้บริการ

Written by

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 

ปิดทำการ
วันเสาร์-วันอาทิตย์** ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป **

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 14:07

ผังองค์กร

Written by
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 15:59

คณะอนุกรรมการ

Written by
คณะอนุกรรมการบริหาร (วาระปี 2562-2564)            
  1 นางชุตาภรณ์   ลัมพสาระ ประธานคณะอนุกรรมการ          
  2 นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ อนุกรรมการ          
  3 นางสาวจิตรา กุลวานิช อนุกรรมการ          
  4 นางอัญชลี ชาลีจันทร์ อนุกรรมการ          
  5 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ          
  6 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ          
  7 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ          
                   
  อำนาจและหน้าที่              
  1 กำกับ ดูแลการทำงานของสมาคม ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสมาคมกำหนดไว้        
  2 อนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานของสมาคม ส่วนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอคณะกรรมการสมาคม          
                   
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ (วาระปี 2562-2564)            
  1 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานคณะอนุกรรมการ          
  2 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ          
  3 ผอ.สำนักสารสนเทศการลงทุน สกท. อนุกรรมการ          
  4 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ          
  5 นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู อนุกรรมการ          
  6 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน อนุกรรมการ          
  7 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ          
  8 หัวหน้าฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ช่วยเลขานุการ          
  9 หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ ผู้ช่วยเลขานุการ          
                   
  อำนาจและหน้าที่              
  1 กำกับดูแล การพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้ระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย        
  2 กำกับดูแล ระบบดิจิทัลของสมาคม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลของภาครัฐ ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ        
  3 เสนอแนะการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสมาคม
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 15:43

คณะกรรมการสมาคม

Written by
คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคม      
2 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ  อุปนายก      
3 นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงศ์     อุปนายก      
4 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  อุปนายก       
5 นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู  กรรมการ      
6 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์  กรรมการ      
7 นางอัญชลี ชาลีจันทร์  กรรมการ      
8 นายธวัช ยุววิทยา  กรรมการและปฏิคม      
9 นายอภิชาต นุชประยูร  กรรมการและประชาสัมพันธ์    
10 นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล  กรรมการและนายทะเบียน      
11 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์  กรรมการและเหรัญญิก      
12 นางสาวจิตรา กุลวานิช  กรรมการและเลขานุการ      
             
             
อำนาจและหน้าที่          
1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากรรมการ หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
10 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
11 มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 13:49

เกี่ยวกับสมาคม

Written by

ความเป็นมาสมาคม

วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 11:38

อัตราค่าบริการ eMT/ RMTS

Written by

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
- ฐานข้อมูล RMTS Online ต่อ 512-523 อีเมล : databaseonline@ic.or.th
- สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online ต่อ 700
  อีเมล : callcenter@ic.or.th
- สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
- ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
- สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-204 อีเมล : cus_service@ic.or.th
- Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th

  

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search