Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

Uncategorised

Uncategorised (75)

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:27

แจ้งเอกสารติดปัญหา

Written by

ตรวจสอบเอกสารติดปัญหา บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ

งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ หลังพิธีการ คืนอากร และถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน เอกสารติดปัญหา บริษัทสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากทางเว็บไซต์นี้ ด้วยอัพเดทข้อมูล วันละ 2 ครั้ง (เวลา 09.00 น. และ 14.30 น.)
ในวันเวลาเปิดทำการ ติดต่อพนักงานบริการให้คำปรึกษาฯ แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
เบอร์โทรศัทพ์ 02 666 9449 กด 3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรุงเทพฯ:
วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:22

ตรวจสอบงานฐานข้อมูล

Written by

ตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูล

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูลได้ว่าบริษัทของท่านนั้นติดปัญหาในการดำเนินการ
หรือไม่โดยจะทำการ Update 2 ช่วงในวันทำการ

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)


 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 09:11

ตรวจสอบหนังสืออนุมัติ นร

Written by

ตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ (นร)

การตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติ (นร) สำหรับบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ BOI ประจำสมาคมแล้ว บริษัทสามารถตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุมัติดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
บริการตัดบัญชีวัตถุดิบ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติ บริษัทควรทำการตรวจสอบเลขที่และสถานะของหนังสืออนุมัติ ก่อนทุกครั้ง

 

(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

ตรวจสอบ นร 

วันศุกร์, 21 มกราคม 2565 08:30

ร่วมงานกับสมาคม

Written byวันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:10

การเปิดให้บริการ

Written by

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 

ปิดทำการ
วันเสาร์-วันอาทิตย์** ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป **

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 14:07

Organization Chart

Written by
วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 03:59

คณะอนุกรรมการ

Written by
คณะอนุกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา (วาระปี 2566-2568)    
1  นางสาวอัจฉรินทร์   พัฒนพันธ์ชัย ประธานคณะอนุกรรมการ  
2 นางชุตาภรณ์   ลัมพสาระ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
3 นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ  
4 นางสาวจิตรา กุลวานิช อนุกรรมการ  
5 นายอภิชาต  นุชประยูร อนุกรรมการ  
6 นางอัญชลี ชาลีจันทร์ อนุกรรมการ  
7 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ  
8  นางกุสุมา  นฤปิติ อนุกรรมการ  
9 นางสาวกาญจนา  นพพันธ์ อนุกรรมการ  
10 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ  
       
อำนาจและหน้าที่      
1 กำกับ ดูแลการทำงานของสมาคม ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย  
2 กลั่นกรอง ระเบียบบริหาร แผนงานและงบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3 อนุมติค่าใช้จ่ยในการดำเนินงานต่างๆ นอกเหนือจากแผนงานงบประมาณที่คณะกรรมการสมาคมได้อนุมัติไว้ ในวงเงินไม่เกิน  200,000 บาทต่อคร้ัง    
     
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ และที่ปรึกษา (วาระปี 2566-2568)    
1 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานคณะอนุกรรมการ  
2 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  
3 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  
4 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สกท.) อนุกรรมการ  
5 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ  
6 นายศราวุธ  สิริขจรเดชสกุล อนุกรรมการ  
7 นายยงยุทธ  ภักตร์ดวงจันทร์ อนุกรรมการ  
8 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ  
9  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
         
อำนาจและหน้าที่      
1 กำกับ ดูแลการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ ให้ระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย
 
2 กำกับ ดูแลระบบดิจิทัลของสมาคม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลของภาครัฐ
ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3 เสนอแนะการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสมาคม
   
คณะอนุกรรมการระบบบริหารจัดการงานบริการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษา
(วาระปี 2564-2566)
1 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ประธานคณะอนุกรรมการ
2 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
3 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สกท.) อนุกรรมการ
4 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ
5 นายเศกสรค์ เรืองโวหาร อนุกรรมการ
6 นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล อนุกรรมการ
7 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน อนุกรรมการและเลขานุการ
8 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO ผู้ช่วยเลขานุการ
     
อำนาจหน้าที่  
1 กำกับดูแลภาพรวมของระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการขององค์กรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
2 กำกับดูแลให้มีการจัดทำ ทบทวนปรับปรุง อนุมัตินำกระบวนการและนโยบายที่เกี่ยวข้องออกใช้งาน
3 อนุมัติวัตถุประสงค์ของระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management Objective) เกณฑ์การวัดประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS Performance Evaluation) นโยบายการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS Policy) และคู่มือระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS Manual)
4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่จำเป็น ในการสนับสนุนกิจกรรมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 อนุมัติแต่งตั้งผู้แทนคณะอนุกรรมการระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS Representative: ITSMR) และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1 ต่อคณะกรรมการสมาคม
วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 09:43

คณะกรรมการสมาคม

Written by
คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
1 นางหิรัญญา สุจินัย นายกสมาคม      
2 นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  อุปนายก      
3 นายรังสรรค์  วงศ์ว่องชู  อุปนายก      
4 นายอภิชาต  นุชประยูร  อุปนายก       
5 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล กรรมการ      
6 นางกุสุมา  นฤปิติ กรรมการ      
7 นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ กรรมการ      
8 นางสาวกาญจนา นพพันธ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์      
9 นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร กรรมการและนายทะเบียน      
10 นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล กรรมการและปฏิคม      
11 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก      
12 นางสาวจิตรา กุลวานิช กรรมการและเลขานุการ      
             
อำนาจหน้าที่          
1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากรรมการ หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
10 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search