Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

Uncategorised

Uncategorised (75)

หลักสูตรด้านบริหารกระบวนการ (Process Management)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. ควบคุมกระบวนการทำงานด้วยหลักการ 5ส. แบบยั่งยืน 0.5 - 1
2. Visual Control การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการมองเห็น 0.5 - 1
3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen 1
4. การบริหารกระบวนการผลิต 1
5. สร้างความเป็นเลิศของกระบวนการผลิตด้วยระบบ LEAN 1
6. การบริหารประสิทธิผลเครื่องจักรด้วยระบบ OEE 1
7. การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM) 1
8. TPM ลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิผลเครื่องจักรอย่างยั่งยืน  1
9. 17 เครื่องมือนักคิด เข็มทิศสู่องค์กรมือโปร  1-2
10. เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) 1
11. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) 1

 

หลักสูตรด้านบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Management & Human Resource Development)
 
หลักสูตร จำนวนวัน
1. ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 1
2. พัฒนา HR Competency หนทางสู่ HR World Class 1
3. บริหาร Gen Y ให้ได้ดั่งใจ 1
4. การประเมินผลกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 1
5. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน 1
6. Corparate Culture กับการสร้างบริการที่ประทับใจ 1
7. กลยุทธ์การบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและชนะคู่แข่ง 1
8. มัดใจลูกค้า กลยุทธ์บริการขั้นเทพ 1
9. เคล็ดลับการลงทุน 1
10. Modern Marketing 1

 

หลักสูตรด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. เทคนิคการบริหารระบบคลังสินค้า 1
2. การเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ 1
3. การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ 1
4. การบริหารการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่ง 1

 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 15:10

Public & In house หลักสูตรด้านกฎหมาย

Written by
หลักสูตรด้านกฎหมาย  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. กฎหมายเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  1-2
2. ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย 1

 

หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก (Import-Export)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. ความเสี่ยงในการทำ L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection) 1
2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterm ® 2010 1
3. Incoterm ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ 1
4. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1
5. การประกันภัยการค้าระหว่างประเทศ 1

 

หลักสูตรด้านบัญชี ภาษี และการเงิน (Accounting, Tax & Finance)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. การตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออกระบบ Paperless ของกรมสรรพากร 0.5
2. เตือนภัย VAT หากจะค้าขายกับ Free Zone 0.5
3. เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (CPD & CPA) 2
4. เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  1
5. การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 0.5
6. การปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 1
7. แนวปฏิบัติทางการบัญชีและภาษีอากรเตรียมพร้อมสู่การค้าเสรีอาเซียน [AEC]  (CPD & CPA) 1
8. ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 1
9. ภาษีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ [Transfer Pricing] (CPD & CPA) 1

 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 15:01

Public & In house หลักสูตรด้านศุลกากร (Customs)

Written by
หลักสูตรด้านศุลกากร (Customs)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิด และการดำเนินคดีศุลกากร
(Post Review Post Audit Investigation Audit)
1
2. กฎหมายศุลกากรและวิธีการจัดเก็บค่าภาษีอากร  1
3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)  1
4. ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร 1
5. พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2012 1
6. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี  (I-EA-T Free Zone)  1
7. พืธีการทางศุลกากรระบบใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs & e-Tax Incentive) 2
8. สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA 1
9. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA 1
10. การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน-จีน 1

 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 14:41

Public Training & In-house Training

Written by

 

หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุน     
หลักสูตร จำนวนวัน  
STEP 1    
1.1 วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (รับวุฒิบัตร) 3 click
STEP 2    
2.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
2.2 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 click
แบบครบวงจร (eMT online)
STEP 3    
3.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
3.2 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) 1 click
3.3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.5 click
STEP 4    
4.1 ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD) 2 click
4.2 การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 0.5 click
STEP 5    
5.1 วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
STEP 6    
6.1 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 1 click
       
*** ท่านสามารถรับการฝึกอบรมตาม STEP ข้างต้น หรือ เลือกรับการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตรที่ท่านสนใจ ***
       
หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ  คลิกเพื่อดูหลักสูตร
หลักสูตร จำนวนวัน  
1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
2. All Executives Need to Know about BOI (English version) 1 click
3. All Executives Need to Know about BOI (Japanese version) 1 click

 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 12:09

บริการแปลเอกสาร

Written by

บริการแปลเอกสาร  (Translation)

สมาคมสโมสรนักลงทุน ให้บริการแปลเอกสารแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และบริษัทอื่นๆ ที่สนใจ  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. แปลเอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น บัตรส่งเสริม หนังสือ/ประกาศ บีโอไอ เอกสารยื่น ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
        หนังสือแจ้งมติ หนังสือขอแก้ไขกำลังการผลิต เอกสารรายการเครื่องจักร เป็นต้น


    2. แปลเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับการศึกษา ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

 

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาจีน (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ  ราคาต่อหน้า (บาท)
จีนแปลเป็นไทย จีนแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นจีน อังกฤษแปลเป็นจีน
เอกสารทางการศึกษา 1,100 1,100 1,100 1,100
เอกสารประเภทอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

 

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ ราคาต่อหน้า (บาท)
ญี่ปุ่นแปลเป็นไทย ญี่ปุ่นแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นญี่ปุ่น อังกฤษแปลเป็นญี่ปุ่น
เอกสารทางการศึกษา 1,200 1,200 1,200 1,200
เอกสารประเภทอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

 

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาตะวันตก (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ ราคาต่อหน้า (บาท)
ตะวันตก 
แปลเป็นไทย
ตะวันตก 
แปลเป็นอังกฤษ
ไทย แปลเป็น
ตะวันตก
อังกฤษ 
แปลเป็นตะวันตก
เอกสารทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 1,700 ไม่ต่ำกว่า 1,700 ไม่ต่ำกว่า 1,700 ไม่ต่ำกว่า 1,700
เอกสารประเภทอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

 

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ ราคาต่อหน้า (บาท) 
อังกฤษแปลเป็นไทย ไทยแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นญี่ปุ่น
เอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน - 650 850
เอกสารทางการศึกษา 1,000 1,000 -
เอกสารประเภทอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม -

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

หมายเหตุ
     1.    ราคาขั้นต่ำระยะเวลาดำเนินการกำหนดตามปริมาณงานโดยเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 7 วันทำการขึ้นไป
     2.    ระยะเวลาดำเนินการด่วนภายใน 5 วันทำการ คิดอัตราเพิ่มจากปกติ 50%
     3.    ระยะเวลาดำเนินการด่วนภายใน 3 วันทำการ คิดอัตราเพิ่มจากปกติ 100%
     4.    ในกรณีที่มีการยกเลิกการว่าจ้างแปลเอกสารหลังจากลูกค้าได้ทำการตกลงว่าจ้างแล้ว ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับ  
            โดยคำนวณจากปริมาณงานเท่าที่ผู้แปลได้ดำเนินการแปลเสร็จแล้ว  หากผู้แปลได้ดำเนินการแปลงานเสร็จไป
            มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณงานทั้งหมด ลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับเป็นค่าบริการเต็มราคา
     5.    ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     6.    ค่าบริการแปลเอกสารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายของเนื้องานและความหนาแน่นของตัวอักษร
     7.    กรณีลูกค้าต้องการให้สมาคมจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์จะคิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/ครั้ง
     8.    สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
    
วิธีการชำระเงิน และรับงานแปล

     1.     ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร (Bill payment) โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”  
             ซึ่งมีค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าบริการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ทั้งนี้  เมื่อทางบริษัททำการชำระค่าบริการผ่านทาง  
             เคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
            โดยสมาคมจะทำ
การส่งมอบงานแปลและออกใบเสร็จให้กับบริษัทต่อไป

     2.     ชำระเป็นเงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมสโมสรนักลงทุน หลังจากบริษัทได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว 
             กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อที่แผนกบริการนักลงทุนเพื่อขอรับงานแปลต่อไป

     3.     หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
             ฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 4

   ..........................................................................................

    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    แผนก Counter Service 
    โทรศัพท์ 02 666 9449 กด 3 
(คุณดวงนภา)
    e-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 12:07

บริการงาน Business Center

Written by

บริการงาน Business Center

สมาคมเปิดให้บริการงานด้านเอกสารทั่วไป ตามประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้

1.   รับยื่นไฟล์งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ ผ่านช่องทาง e-Mail 

2.   รับยื่นไฟล์งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านช่องทาง e-Mail

3.   รับยื่นไฟล์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านช่องทาง e-Mail

4.   บริการจัดส่งหนังสืออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ และเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์
      (เอกสารอื่นๆ อาทิ งานปรับยอดวัตถุดิบ งานสั่งปล่อยขอคืนอากร ฯลฯ)

5.   รับ-ส่ง เอกสารผ่านช่องทาง e-mail 

6.   Print ข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive)
 
7.   จัดส่ง Report-V และหนังสืออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับบริษัท Vendor

8.   ขอข้อมูลรายละเอียดการใช้สิทธิ์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบตามประเภทงานต่างๆ 

9.   ถ่ายเอกสาร

 

    รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

    ............................................................
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3
    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search