Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอเดินหน้าขับเคลื่อนการลงทุน BCG หนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศ

วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2566 09:34 3237

เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค (APEC CEO Summit 2023) ที่นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และความมุ่งหมายสำคัญของประเทศไทย ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ตอบรับกระแสการลงทุนของโลกยุคใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ถือเป็น Game Changers ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ด้วยจุดเด่นของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนกว่า 200 โครงการ มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท จากโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดกว่า 1,500 โครงการ

“ความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยสร้างโอกาสในวิกฤตให้กับประเทศไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา บีโอไอให้ความสำคัญกับกิจการกลุ่มนี้เป็นพิเศษ มีการเพิ่มกิจการใหม่ ๆ และให้สิทธิประโยชน์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก” สุทธิเกตติ์ กล่าว

ด้วยการมุ่งมั่นยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็น BCG Capital ของอาเซียน และการให้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอ ทำให้ปีที่ผ่านมา มีการขยายการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกมายังประเทศไทย อาทิ มันฝั่งพริงเกิลส์ คุกกี้โลตัส รวมถึงผู้ประกอบการไทย อย่างวราภรณ์ซาลาเปา และคุณเก๋ ขนมหวาน ผู้ผลิตขนมไทย ที่เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว ต่อยอดยกระดับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้งที่ทันสมัย จนก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ถือเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ บีโอไอยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนในเชิงของพื้นที่ โดยมีโมเดลความสำเร็จของโครงการเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต่อยอดสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy ที่เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต หรือ “ไบโอฮับ” ซึ่งในปี 2567 บีโอไอจะออกแบบมาตรการใหม่ ๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนให้สอดคล้องกับความหลากหลายและจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค เพื่อกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นถิ่นกำเนิดของงานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ และมีสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมไปถึงหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ อีกหลายแห่งสามารถต่อยอดงานวิจัยได้ ที่สำคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นประตูเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีศักยภาพเติบโตสูง และสามารถขยายการลงทุนออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นฐานการลงทุนของอุตสาหกรรม BCG หรือเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรม BCG ในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม BCG ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน หรือบีโอไอ ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2566 พบว่า มีคำขอรับส่งเสริมฯ จำนวน 254 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 73,353 ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขการออกบัตรส่งเสริม ซึ่งเป็นการลงทุนจริง พบว่า มีจำนวน 416 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 55,778 ล้านบาท

วันนี้ บีโอไอจึงมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ Startup หรือ SMEs รุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรม BCG โดยนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ กระจายการลงทุนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนในอนาคต

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search