Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2936 1429 ext 700 l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอเปิดระบบนัดหมายออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพให้คำปรึกษานักลงทุน

วันพุธ, 09 ธันวาคม 2563 09:23 463

บีโอไอเปิดระบบนัดหมายออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาการลงทุน ระดมทีมร่วมให้ข้อมูลครบถ้วน ตั้งแต่เรื่องการยื่นขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบีโอไอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอเปิดตัวหน่วยให้คำปรึกษานักลงทุน หรือ Customer Service Unit (CSU) เพื่อให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริม นโยบาย ประเภทกิจการ และขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีโอไอ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และที่ดิน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ร่วมให้คำปรึกษาครอบคลุมกว่า 300 ประเภทกิจการที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริม
ทั้งนี้ หน่วย CSU เกิดขึ้นภายหลังจากที่บีโอไอได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายในการเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนสามารถเข้าระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายขอรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลาก่อนเดินทางเข้ารับคำปรึกษาที่สำนักงานบีโอไอ ถนนวิภาวิดีรังสิต หรือรับคำปรึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การติดต่อประสานงานทางธุรกิจและ การลงทุนต่างๆ บีโอไอจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนด้วยระบบการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับคำปรึกษาที่สำนักงานบีโอไอ ทำให้บริการได้อย่างทั่วถึง ลดความแออัด และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม” นางสาวดวงใจกล่าว

หน่วย CSU จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทุกวัน ในวันและเวลาราชการ นักลงทุนสามารถนัดหมาย ผ่านระบบออนไลน์ทาง booking.boi.go.th หรือ นัดหมายผ่านโทรศัพท์ 0 2553 8300 นอกจากนี้ บีโอไอ ยังมีบริการสำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถเดินทางมาขอรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

รายละเอียดที่นี่

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
< Customer Support Unit: CSU ต่อ 700 อีเมล : csu@ic.or.th
   - ฐานข้อมูล RMTS Online 
   - สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online 
< สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
< ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
< สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-203 อีเมล : cus_service@ic.or.th
< Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th
< กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 098 553 0447

Privacy Policy
    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search