Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

เมื่อสิ้น “แผนพัฒนาฯ 13” อีก 5 ปี คนไทยมีรายได้เพิ่มคนละ 7.3 หมื่นบาทหรือไม่?

วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2565 14:19 285

หลังจาก ราชกิจจาบุเบกษา ประกาศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือ “แผนพัฒนาฯ 13” ถือเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศไทย ตามแผนมีสถานะเป็นแผนสำคัญในระดับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
การกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศให้ให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- รายได้ต่อหัวคนไทย เท่ากับ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 7,097 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 227,000 บาท โดยเพิ่มขึ้น 73,000 บาท
- ดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.7209 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ 0.6501
- ความแตกต่างของความเป็นอยู่หรือรายจ่าย ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 10% และต่ำสุด 40% มีค่าต่ำกว่า 5 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 มีค่าเท่ากับ 5.68 เท่า
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงไม่น้อยกว่า 20% เมื่อเทียบเคียงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง 17%

ภาพประกอบข่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ขณะเดียวกันยังกำหนดเป้าหมายของการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ดังนี้
- ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ อยู่ที่ 90% โดยมีสมรรถนะหลักแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 80% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 85%
- อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ อยู่ที่อันดับเฉลี่ย 5 ปี (2566-2570) ไม่น้อยกว่า 40 เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งอยู่ที่ 36.8
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล อยู่ที่อันดับ 30 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่อันดับที่ 38
- อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล อยู่ที่อันดับ 20 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่อันดับที่ 15

ภาพประกอบข่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

อ่านรายละเอียด : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ข้อมูลจาก : https://www.thansettakij.com/business/545945?fbclid=IwAR3Xxremf6Gt0Gh11r45n8u_rBhKZBrhDwi2ixvGJsLTh1vP5uwMDajVOEI

 

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_data@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4
    - การส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล payment@ic.or.th
    - บริการอื่นๆ ทางการเงิน อีเมล finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search