Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ-ไจก้า เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภูมิภาคอาเซียน-เอเชียใต้

Friday, 03 February 2023 14:09 618

บีโอไอร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ โดยเปิดอบรมหลักสูตร “Workshop on Investment Promotion and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries”ระหว่างวันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่าปัจจุบันบริบทในด้านต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้มดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญ อย่างมากกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในการสนับสนุนนั้นคือการยกระดับความสามารถของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้

ทั้งนี้ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยจึงได้ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดการอบรมหลักสูตร “Workshop on Investment Promotion and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries” ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา บังคลาเทศ เนปาล และศรีลังกา ระหว่างวันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจามจุรีสแควร์ ซึ่งการอบรมลักษณะนี้ บีโอไอให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาหลายปี ยิ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศใน การทำงานร่วมกันด้วย

“ที่ผ่านมาบีโอไอให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การลงทุน และมีการปรับตัวทางด้านนโยบายและการบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยล่าสุดได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ภายใต้แนวคิดส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการแก่นักลงทุนและลดภาระของผู้รับบริการ ครอบคลุมกระบวนงานหลักของสำนักงานตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนผ่านระบบนัดหมายและประชุมออนไลน์ การขอรับส่งเสริมการลงทุน ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงการซื้อขายชิ้นส่วน โดยการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งบริการช่องทางอำนวยความสะดวกออนไลน์ สำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาคครบวงจร หรือ HQ Biz Portal ซึ่งการเชื่อมโยงการทำงานนี้จะเป็นตัวอย่างการปรับปรุงการบริการ เพื่อตอบโจทย์การเคลื่อนย้ายการลงทุน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของโลกในปัจจุบัน” นางสาวซ่อนกลิ่นกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system eMT Online  press 1 > press 1
   - Using the RMTS system RMTS  press 1 > press 2
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
     : Bangkok press 2 > press 1 : Chonburi press 2 > press 2
     : Nakornratchasima press 2 > press 3 : Chiangmai press 2 > press 4
     : Khonkaen press 2 > press 5 : Songkha press 2 > press 6
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 email : finance@ic.or.th

IC : Your Trust, Our Commitment

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search