Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

RMTS / eMT Online

เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานเมนูแจ้งความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น มาตรา 36 ผ่านระบบ IC Online System

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565 13:34 1482

การปรับปรุงเมนูแจ้งความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชีวัตถุดิบ เพื่อขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น มาตรา 36

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้มีประกาศที่ ป.5/2562 เรื่องวิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่เมษายน 2562 เป็นต้นมา
โดยได้กำหนดขั้นตอนการทำงาน และเงื่อนไขในการขอขยายระยะเวลาว่า บริษัทจะต้องดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับใบขนสินค้าขาออกของโครงการนั้น ที่ได้ส่งออกไปแล้วเกิน 1 ปีนับถึงวันยื่นคำขอขยายให้แล้วเสร็จก่อน สกท. จึงจะพิจารณาให้ขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ สกท. จะพิจารณาไม่อนุมัติการขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ

จากเงื่อนไขดังกล่าว สมาคมได้พัฒนาระบบให้ตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกของโครงการนั้น ที่มีอายุเกิน 1 ปีที่ยังไม่ได้ตัดบัญชีวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทนำมาแจ้งความจำนงในการตัดบัญชีวัตถุดิบว่าต้องการตัดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในโครงการนี้หรือต้องการนำไปตัดบัญชีในโครงการอื่น โดยกำหนดสถานะการแจ้งความจำนงออกเป็น 3 สถานะ ดังนี้

1. สถานะ 1 หมายถึง ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบกับบัตรนี้ (ระบบจะบังคับกรอก Project Code ของบัตรนี้)
2. สถานะ 2 หมายถึง ไม่ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบกับบัตรนี้ จะตัดกับบัตรอื่นกรณีมีมากกว่า 1 บัตร (ระบบจะล็อกไม่ให้นำใบขนสินค้านี้มายื่นขอขยายเวลากับ Project Code นี้อีก)
3. สถานะ 3 หมายถึง ไม่ใช้สิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบ (ระบบจะล็อกไม่ให้นำใบขนสินค้านี้มายื่นขอขยายเวลาได้อีกและไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น 1 หรือ 2 ได้ )

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เมื่อบริษัทได้กำหนดสถานะใบขนสินค้าขาออกที่มีอายุเกิน 1 ปี เป็นสถานะ 2 หรือสถานะ 3 เพื่อให้สามารถยื่นขอขยายะระเวลาการนำเข้าวัตถุดิบกับระบบของ สกท. และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการมาขอเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าดังกล่าวกลับมาที่สถานะ 1 คือการขอใช้สิทธิ์ตัดบัญชีวัตถุดิบในโครงการอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีการแจ้งความจำนงและการยืนยันการขอใช้สิทธิโดยผู้บริหารของบริษัทเอง สมาคม และ สกท. จึงได้มีการปรับปรุงระบบแจ้งความจำนงเพื่อขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ม.36 โดยได้เพิ่มการสร้างหนังสือให้บริษัทลงนามรับรองการแจ้งความจำนงและยืนยันการขอใช้สิทธิ์ ออกจากระบบเพื่อให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้ลงนามในเอกสาร และส่งกลับเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อให้สมาคมทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอ และก่อนส่งเข้าระบบพิจารณาการขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ม.36 ของ สกท.ต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมจะแจ้งการเปิดให้ใช้งานได้ในลำดับต่อไป โปรดติดตามประกาศจากทางเว็บไซต์สมาคม

รายละเอียดและคู่มือการใช้งาน "การยื่นความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชีวัตถุดิบ กรณีใบขนสินค้าเกิน 1 ปี" >> คลิก

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search