Search

 • Australia
 • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

RMTS / eMT Online

งานขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

วันพุธ, 08 มกราคม 2563 15:09 10654
 บัญชีรายการเครื่องจักร คือ รายการเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในโครงการเป็นรายการเครื่องจักร ที่ทำให้กำลังผลิต และกระบวนการผลิตเป็นไปตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมไว้ โดยรายการเครื่องจักรนี้รวมถึง
       -   อะไหล่ของเครื่องจักร
       -   อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงานสำเร็จรูปที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงาน
       -   แม่พิมพ์ อะไหล่แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด
       -   รายการเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อมและนำกลับเข้ามาใช้อีก 


ประเภทของบัญชีรายการเครื่องจักร

 1. บัญชีเครื่องจักรทั่วไป หมายถึง บัญชีที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้รับการส่งเสริม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องตรวจสอบ และเครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป เป็นต้น ประกอบด้วย

          1.1 ชื่อหลัก หมายถึงชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไป
          1.2 ชื่อรอง หมายถึงชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไปที่ปรากฎในใบขนสินค้าเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร

 1. บัญชีอะไหล่ หมายถึง บัญชีอะไหล่ที่นำเข้ามาทดแทนส่วนที่เสียหายของเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์เสริม
 2. บัญชีแม่พิมพ์ หมายถึง บัญชีแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน รวมถึงอะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน


ข้อมูลที่ควรทราบในการทำบัญชีรายการเครื่องจักร

 1. การผลิตของบริษัทว่าเป็นแบบใด
 2. แผนผังโรงงานเป็นอย่างไร (Plant Layout) (ถ้ามี)
 3. จะมีการนำเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะต้องเตรียมเรื่องใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 4. มีรายการเครื่องจักรที่อยู่ในข่ายที่ผลิตได้ในประเทศหรือไม่
 5. วิธีการใช้งานระบบ eMT Online ต้องสมัครเข้าใช้บริการและอบรมการใช้งานกับสมาคมสโมสรนักลงทุน


ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร

 1. บริษัทเตรียมข้อมูลขั้นตอนการผลิตของโรงงาน โดยหาข้อมูลได้จากเอกสารวาระที่ สำนักงานแนบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และผูกความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริม
 2. บริษัทเตรียมข้อมูลบัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป โดยผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิต สำหรับเครื่องจักรหลักต้องระบุกำลังการผลิต

            - สำหรับเครื่องจักรเก่า (Used Machine) ต้องเตรียมใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักรเก่า

              สามารถหาข้อมูลได้จาก http://www.ifia-federation.org/ พร้อมทั้งแสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต

           - สำหรับรายการเครื่องจักรที่มีผลิตได้ในประเทศ (Negative list) ต้องเตรียมรายละเอียด Specification แนบเข้าในระบบ
              เพิ่มเติม

 1. บริษัทเตรียมข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้นลงในระบบ eMT Online เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำร้องเข้าระบ
 2. การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรจะกำหนด Role การพิจารณาออกเป็น 3 ระดับ คือระดับเจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้าสาย และระดับผู้อำนวยการ โดยคำร้องจะถูกส่งให้ระดับเจ้าหน้าที่ก่อน และดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ รายการเครื่องจักรตามคำร้องที่ถูกส่งเข้ามาตามลำดับคิว

          4.1 กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อรายการไม่สื่อว่าเป็นรายการเครื่องจักร (ระบุเป็นรายการ
                อะไหล่หรือรายการแม่พิมพ์) หรือ ระบุการผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิตไม่ถูกต้อง หรือ ระบุรายละเอียด
                การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือ ระบุวิธีคำนวณกำลังการผลิตไม่ถูกต้อง เป็นต้น จะส่งคำร้องคืนให้กับผู้ใช้บริการ
                แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและส่งคำร้องเข้าระบบมาใหม่อีกครั้งตามกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดเพื่อดำเนินการ
                พิจารณาใหม่อีกครั้ง

          4.2 กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรถูกต้อง ระดับเจ้าหน้าที่จะส่งคำร้องต่อให้กับระดับหัวหน้าสายทบทวน
               การพิจารณา

          4.3 ระดับหัวหน้าสายดำเนินการทบทวนผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติของเจ้าหน้าที่ โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
               4.3.1 กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วเห็นชอบอนุมัติจะดำเนินการส่งคำร้องต่อให้กับ
                        ผู้อำนวยการกอง
               4.3.2 กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วไม่เห็นชอบจะดำเนินการส่งคำร้องคืนให้กับ
                        ระดับเจ้าหน้าที่กลับไปพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรอีกครั้ง
               4.3.3 ระดับผู้อำนวยการอนุมัติคำร้องให้กับบริษัท

        5. บริษัทรับผลการพิจารณาในระบบ eMT Online เพื่อใช้ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งปล่อย เครื่องจักรต่อไป 

Process Flow Chart

 

 

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล : csu@ic.or.th
   - ด้านการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
< ติดตามงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 3 อีเมล : supportbkk@ic.or.th
   - งานบริการฐานข้อมูล
   - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม
   - งานบริการเครื่องจักร
< สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ กด 4
   อีเมล : cus_service@ic.or.th
< ฝึกอบรมและสัมมนา กด 5 อีเมล : icis@ic.or.th
< Counter service กด 6 อีเมล : counterservice@ic.or.th
< สอบถามยอดค้างชำระ กด 7 อีเมล : finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search