Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

 

ข่าวประกาศ eMT Online

หลักเกณฑ์การเตรียมหลักฐาน เอกสาร เพื่อใช้สำหรับขอข้อมูล การคัดสำเนา การรับรองสำเนา งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร

วันจันทร์, 12 พฤษภาคม 2557 16:06 10188

เรื่อง หลักเกณฑ์การเตรียมหลักฐาน เอกสาร เพื่อใช้สำหรับขอข้อมูล / การคัดสำเนา /
การรับรองสำเนา งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร

  • การขอข้อมูลงานเครื่องจักร / การคัดสำเนาหนังสืออนุมัติงานเครื่องจักร ให้ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.      แบบฟอร์มการขอข้อมูลงานเครื่องจักร / แบบฟอร์มการขอคัดสำเนางานเครื่องจักร ลงนามโดยกรรมการ
         ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจและประทับตราบริษัท

2.      หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
         ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนั้น

3.      สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

4.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ

5.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองจาก
         ฝ่ายบุคคลของบริษัท

 

  • การรับรองสำเนาหนังสืออนุมัติงานเครื่องจักร (เอกสารหาย) ให้ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.      แบบฟอร์มการขอรับรองสำเนางานเครื่องจักร ลงนามโดยกรรมการผุ้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ
         และประทับตราบริษัท

2.      บันทึกแจ้งความเอกสารหาย (ต้นฉบับ)

3.      หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
         ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนั้น

4.      สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

5.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ

6.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรอง
        จากฝ่ายบุคคลของบริษัท

 

                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                 สมาคมสโมสรนัลงทุน

 

 

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
- ฐานข้อมูล RMTS Online ต่อ 512-514 อีเมล : databaseonline@ic.or.th
- สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online ต่อ 700
  อีเมล : callcenter@ic.or.th
- สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
- ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
- สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-204 อีเมล : cus_service@ic.or.th
- Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th

Privacy Policy
  

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search