Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Call Center 06 5205 6010-15 | callcenter@ic.or.th |

ข่าวประกาศ eMT Online

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window

วันพุธ, 04 มกราคม 2560 14:50 5048

 ประกาศที่ ป.8/2559
เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
 

p8 2559

PDFicon

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 ต่อ 700
callcenter@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search