Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Call Center 06 5205 6010-15 | callcenter@ic.or.th |

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

boinew04

บีโอไอ หนุนนักลงทุนบุก 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้
เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่น 16-17

 

บีโอไอ หนุนนักลงทุนบุก 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้
เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทย
ในต่างประเทศรุ่น 16-17

บีโอไอ สนองนโยบายรัฐ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทย เดินหน้าสร้างนักลงทุน ผ่านหลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายให้นักลงทุนไทย
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อานวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่ต้องการยกระดับประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยพยายามยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และขยายการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บีโอไอจึงมีอีกบทบาทที่สาคัญเพื่อผลักดันนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น แสวงหาตลาดใหม่ วัตถุดิบ แรงงาน รวมไปถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจออกไปหาลู่ทางในประเทศใหม่ๆ ที่เศรษฐกิจกาลังเติบโต
“ที่ผ่านมาความเสี่ยงของนักลงทุนคือขาดข้อมูล และการติดต่อประสานงาน เนื่องจากบริษัทรายเล็ก แม้จะมีเทคโนโลยี แผนการตลาด ฐานะการเงินที่ดี ก็ยังไม่อยากเสี่ยงในการทาธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสี่ยงออกไปหาตลาดโดยลาพัง บางรายประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจในช่วงแรกเริ่ม ดังนั้นรัฐจึงต้องให้การสนับสนุนในหลายมิติ เช่น มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นๆ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยได้พบปะกับหน่วยงานราชการที่สาคัญ รวมไปถึงการคัดกรองนักลงทุนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสได้พบกับนักลงทุนไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันอย่างมืออาชีพ” นายชูวงศ์กล่าว
ทั้งนี้จากการสารวจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยังมีประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เช่น แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ที่เพิ่งเปิดประเทศ รอรับการลงทุนจากต่างประเทศ มีกฎหมายและหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมของไทย มีจุดเด่นอยู่หลายด้าน ทั้งด้านการผลิต เทคโนโลยี และบุคลากร เช่น เกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน พลังงาน ดิจิทัล บริการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศตลาดใหม่เป็นที่ต้องการอย่างมาก นักลงทุนไทยควรใช้โอกาสนี้บุกตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม
นายชูวงศ์ กล่าวอีกว่าภาครัฐได้มอบหมายให้บีโอไอ ดาเนินกิจกรรมที่จะผลักดันศักยภาพของเราที่มีอยู่ นามาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องทากิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจ ให้นักลงทุนมีความกล้าที่จะออกไปสารวจและแสวงหาโอกาส โดยศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งทามาแล้ว 15 รุ่น อบรมไปกว่า 500 คน ปีนี้เปิดรับอีก 2 รุ่น จานวน 50 คน หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคนไทยที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายและการศึกษาดูงานในสนามจริง ประเทศเป้าหมายในการลงทุนสาหรับปีนี้ ได้แก่ ซูดาน และอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดูงานในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เมียนมา ลาว และเวียดนามอีกด้วย
หลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประทศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดการอบรมวันที่ 27 เมษายน 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โทรศัพท์ 02-553-8111 ต่อ 6177 หรือ 6245 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเว็บไซด์ http://toi.boi.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 ต่อ 700
callcenter@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search