Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2936 1429 ext 700 l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ข้อบังคับสมาคม

สมาชิกและสิทธิประโยชน์

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 13:45 4299

 

สมาชิก หมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 1,400 บริษัทกระจายอยู่ทั่วประเทศ

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือ นิติบุคคล

2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

สิทธิในการรับเอกสารและข้อมูลต่างๆรส่งเสริมการลงทุน ราย 2 เดือน (6 ฉบับ/ปี) ทางอีเมล

• Thailand Investment Review เดือนละ 1 ฉบับ (12 ฉบับ/ปี)

• IC e-Newsletter รายเดือน (12 ฉบับ/ปี) ทางอีเมล

• ปฏิทินการฝึกอบรมสัมมนาของสมาคมเป็นประจำ ราย 2 เดือน

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิก

• สิทธิเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย (7 ครั้ง/ปี)

• ส่วนลด 10-40% สำหรับการฝึกอบรมและสัมมนาของสมาคม

สิทธิในบริการอื่นๆของสมาคม

• ส่วนลด 10-15 % เมื่อซื้อหนังสือจากสมาคม (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการสมาคม

 

ผู้ใช้บริการ

 
ความหมายและประเภทผู้ใช้บริการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ Investor Club Association: IC เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน ในฐานะที่สมาคมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้บริการ ออกหนังสืออนุมัติ เพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยแบ่งผู้ใช้บริการ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (eMT)
สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและ ประโยชน์ มาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
ก่อนการนำเข้าและสั่งปล่อยเครื่องจักร ทุกบริษัทจะต้องสมัครใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ หรือ eMT (Electronic Machine Tracking Systems) กับทางสมาคมสโมสรนักลงทุนก่อนการใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและ ประโยชน์ มาตรา 30 มาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) ที่กำหนดไว้
เนื่องจากโปรแกรมระบบ RMTS ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามานานกว่า 19 ปี จึงพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันในปี 2011 และได้ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งผู้ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีความต้องการให้โปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร เพื่อลดปริมาณกระดาษเพื่อการสอบยันข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลของผู้ใช้บริการรวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบของนักลงทุน
ก่อนการรับบริการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ทุกบริษัทจะต้องสมัครใช้บริการสั่งปล่อยและตัด บัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ RMTS (Raw Material Tracking System) กับทางสมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนการใช้บริการ
 
 
 

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
< Customer Support Unit: CSU ต่อ 700 อีเมล : csu@ic.or.th
   - ฐานข้อมูล RMTS Online 
   - สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online 
< สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
< ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
< สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-203 อีเมล : cus_service@ic.or.th
< Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th
< กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 098 553 0447

Privacy Policy
    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search