Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

นายกรัฐมนตรี นำทัพ 5 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ผนึกกำลังเดินหน้าปีแห่งการลงทุน
นักลงทุนไทย-เทศ ร่วมงานกว่า 2,000 คน

นายกรัฐมนตรีพร้อม 5 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ทั้งบีโอไอ–คมนาคม–วิทยาศาสตร์-ดีอี-อุตสาหกรรม แสดงวิสัยทัศน์เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ เผยแนวคิดสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ Smart Farmers ด้านรองนายกฯ สมคิด ย้าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง พร้อมเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เลขาธิการบีโอไอมั่นใจ มาตรการปีแห่งการลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอย่างต่อเนื่อง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสัมมนา “Thailand Investment Year – What’s New” จัดโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ การต่อยอดอดีต โดยการมองกลับไปที่พื้นฐานและทรัพยากรที่ประเทศไทยมีอยู่ แล้วปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ ประการที่สองคือ การปรับปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งระบบขนส่ง โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ประการสุดท้ายคือ การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และปรับโมเดลธุรกิจให้สนองตอบความต้องการของตลาด โดยภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและให้การสนับสนุน
สาหรับมิติด้านการลงทุน ยังคงเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ และส่งเสริมบริษัทใหญ่ให้เข้ามาช่วยรายย่อย นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ทั้งที่มีฐานการผลิตอยู่แล้วในประเทศไทย และดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้าด้วยว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็น Smart Farmers และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี ซึ่งมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้ การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ปีแห่งการลงทุน เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปีแห่งการลงทุน: เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส” ว่า ความท้าทายที่เปลี่ยนเป็นโอกาสของประเทศไทยมี 4 ประการ ประการแรกคือ เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นได้จากดัชนีทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่จีดีพีเติบโตที่ร้อยละ 4.1 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกว่าร้อยละ 7 ของจีดีพี เงินสารองระหว่างประเทศสะสมกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่ากว่าร้อยละ 45 ในขณะที่ภาคการเงิน ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง และภาวะตลาดทุนโดดเด่นกว่าทุกตลาดในอาเซียน
แม้ว่าประเทศไทยจะพึ่งพาการส่งออกต่อจีดีพีสูงกว่าร้อยละ 70 แต่จากการเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทุนทั้งภาครัฐและการใช้จ่ายของภาคประชาชน ประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวด้วยจานวนนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนเมื่อปี 2561 สร้างรายได้เข้าประเทศเกือบร้อยละ 20 ของจีดีพี จึงเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว จากการวิเคราะห์ของสถาบันภายนอก เช่น World Bank และสานักข่าว Bloomberg ต่างก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา มีการเติบโตที่ดีและมีความโดดเด่นในภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2936 1429 ext. 700
callcenter@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search