Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

บีโอไอเสริมแกร่งเอสเอ็มอี
ผนึกพันธมิตรติวเข้มผู้ประกอบการ

บีโอไอ จับมือหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ ยกระดับศักยภาพการแข่งขันเอสเอ็มอีไทยในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามประเทศรายได้ระดับปานกลาง
นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวเปิดการสัมมนา “พลังขับเคลื่อน SMART SMEs เติบโตอย่าง Strong” ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เป็นสมาร์ทเอสเอ็มอีที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ทั้งในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศในระยะยาว
ภายในงานได้เชิญหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ มาร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการ จานวนกว่า 200 คน
“การก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ประชากรจะต้องมีรายได้ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4 แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายนั้น ต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง” นายเศกสรรค์กล่าว
ดังนั้น การจะทาให้ประเทศไทยก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บีโอไอจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในห่วงโซ่การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตที่ใช้แรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบีโอไอให้ความสาคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการลงทุนในอุตสาหกรรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2936 1429 
- RMTS Online Database ext. 512-515 email: databaseonline@ic.or.th
- RMTS & eMT Online ext. 700 email: callcenter@ic.or.th
- Overdue Payment & Invoice ext. 404 email: finance@ic.or.th
- Training & Seminar Service ext. 205-209 email: icis@ic.or.th
- RMTS, eMT Online, Membership Application ext. 202-204
  email: cus_service@ic.or.th
- Counter Service ext. 310-313 email: counterservice@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search