Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคา

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2565 08:35 5094
จัดจ้างทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
สมาคมสโมสรนักลงทุนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จากแนวคิดของผู้บริหารของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและผู้บริหารภาคเอกชนที่ต้องการให้สมาคมเป็นหน่วยงานให้บริการและอำนวยความ สะดวกต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการ ลงทุนต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการลงทุน ตลอดจนให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ และบริการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้สมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะจัดจ้างทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยทั้งนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำประชาพิจารณาขอบเขตงานดังกล่าว
  TOR (Enterprise Architecture : EA) คลิกที่นี่
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานจัดจ้างทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 6 กรกฎาคม 2565 โดยเปิดเผยตัวได้ที่
1.ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิศษ (EMS) ส่งไปที่
   สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. ทาง e – Mail โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่
    Address: To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

<หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กลุ่มงานพิเศษเพื่อทำงานขับเคลื่อนการปรับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
โทร 02-553-8111 ต่อ 8398 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 02-553-8111 ต่อ 8428 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

แผนกจัดซื้อ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

โทร 02-666-9449 ต่อ 8006 คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง

หมายเหตุ ขอกรุณาทุกท่านแจ้งกลับว่าสนใจหรือไม่สนใจเข้าร่วมในยื่นข้อเสนอราคาหรือจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ กรณีไม่สนใจเข้าร่วมโปรดระบุเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมดังกล่าว

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   -- สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   -- บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   -- บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_data@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4
    - การส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล payment@ic.or.th
    - บริการอื่นๆ ทางการเงิน อีเมล finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search