Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูง 6.4 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมาย – BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม

วันจันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2565 14:36 898

บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมปี 2564 มีมูลค่ากว่า 6.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับ FDI ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 163 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตสูง ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดรับการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตโลก ด้านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ขยายตัวเพิ่มสูงกว่า 1.5 แสนล้านบาท
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผย ว่า สถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนโครงการรวม 1,674 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ มีอัตราการขยายตัวสูง จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 783 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 455,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 163 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มีมูลค่าเงินลงทุน 80,733 ล้านบาท รองลงมา คือ จีน มีมูลค่าเงินลงทุน 38,567 ล้านบาท และสิงคโปร์ มีมูลค่าเงินลงทุน 29,669 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 340,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม โดย 5 อันดับแรก ได้แก่2 1) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าลงทุน 104,490 ล้านบาท เป็นผลจากการพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฮเทค ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในยานยนไฟฟ้า เป็นต้น 2) อุตสาหกรรมการแพทย์ มูลค่าลงทุน 62,170 ล้านบาท จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและมีความต้องการ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ มูลค่าลงทุน 48,410 ล้านบาท 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร มูลค่าลงทุน 47,660 ล้านบาท และ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน มูลค่าลงทุน 24,570 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย EEC มีการขอรับการส่งเสริมจำนวน 453 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 220,500 ล้านบาท โดยจังหวัดระยองมีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 112,740 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรี มูลค่าเงินลงทุน 74,550 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าเงินลงทุนรวม 33,210 ล้านบาท

ด้านคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในปี 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,732 ล้านบาท จำนวน 180 โครงการ และตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีมูลค่ารวม 99,709 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 999 โครงการ

ลงทุน BCG รวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท

างสาวดวงใจ กล่าวว่า สำหรับกิจการในกลุ่ม BCG ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคำขอรับ การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ในปี 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 123 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจำนวนโครงการ 746 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวม 675,781 ล้านบาท รวม 2,996 โครงการ

“คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากมาตรการ ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอที่มุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นางสาวดวงใจกล่าว

ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนตามแนวทาง BCG ครอบคลุมหลายด้าน เช่น มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ที่มีทั้งมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน หรือ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการด้านการยกระดับไปสู่ มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล เช่น มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   -- สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   -- บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   -- บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_data@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4
    - การส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล payment@ic.or.th
    - บริการอื่นๆ ทางการเงิน อีเมล finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search