Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

 

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอรุกชวนผู้ประกอบการช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมหวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

วันอังคาร, 15 กันยายน 2563 09:05 348

บีโอไอ มุ่งยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม หวังยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศระยะยาว เชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development” เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการยกระดับบุคลากร

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ไม่ใช่การลงทุนที่ใช้แรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต

ในช่วงที่ผ่านมาบีโอไอได้ออกมาตรการต่างๆ หลายมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความพร้อมด้านกำลังคน เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน โดยนอกจากจะให้ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอบรมพนักงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานฝึกฝนวิชาชีพ/สถาบันการศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (STEM) ระดับสูง โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร ให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรไปรวมคำนวณในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน ผู้ประกอบการ (บริษัทแม่) ที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม หากลงทุนจัดตั้งสถานศึกษา หรือสถานฝึกฝนอาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาด้าน STEM ระดับสูง และได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปีในวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการตั้งสถาบันการศึกษา ส่วนสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้น จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2564

“บีโอไอให้ความสำคัญและให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่โครงการที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว” นายเศกสรรค์กล่าว

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 11.45 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการอภิปราย ได้แก่ นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฎิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัมมนาครั้งนี้ จะเผยเคล็ดลับความสำเร็จในการยกระดับบุคลากรของภาคธุรกิจโดยการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา สิทธิประโยชน์จากบีโอไอในกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_7B2NXNwVSPK6GYJ8-PYZnA หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 553 8111 กด 6161 (ในเวลาราชการ)

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
- ฐานข้อมูล RMTS Online ต่อ 512-514 อีเมล : databaseonline@ic.or.th
- สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online ต่อ 700
  อีเมล : callcenter@ic.or.th
- สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
- ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
- สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-204 อีเมล : cus_service@ic.or.th
- Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th

  

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search