Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอหนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนต่างประเทศ วางหลักสูตรอบรมต่อเนื่องเสริมแกร่งนักลงทุนไทย

Monday, 08 November 2021 09:21 421

บีโอไอ เดินหน้าจัดหลักสูตรฝึกอบรม “สร้างนักลงทุนไทยไปต่างประเทศ TOISC รุ่นที่ 19” พัฒนาทักษะความรู้ เสริมสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเตรียมพร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศ ชี้แนวโน้ม กลุ่มนักลงทุนไทยต่อยอดการลงทุนสู่กลุ่มตลาดใหม่แถบเอเชียใต้ และแอฟริกา นอกเหนือจากเพื่อนบ้านอาเซียน

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บทบาทของบีโอไอนอกเหนือจากการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาไทยแล้ว ยังรวมถึงการสนับสนุนและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย เพื่อแสวงหาโอกาส ตลาด แรงงาน หรือสิทธิประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ๆ ในต่างแดน

ที่ผ่านมา บีโอไอโดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สนับสนุนนักลงทุนไทย ทั้งการมอบหมายผู้แทนสำนักงานไปประจำการในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ เวียดนามและอินโดนีเซีย การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมและประเทศเป้าหมาย การจัดสัมมนา การนำนักลงทุนไปสำรวจลู่ทางการลงทุนซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการลงทุนในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ผ่านหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งดำเนินการมาแล้วจำนวน 18 รุ่น มีนักลงทุนผ่านการอบรม 609 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วกว่า 300 ราย ทั้งในภาคการผลิต และบริการ เช่น เกษตรและเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์พลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ สุขภาพและความงาม บริการกำจัดขยะ กากอุตสาหกรรมและการบำบัดของเสียจากโรงงาน และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

ส่วนใหญ่การลงทุนอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในระยะหลังมีการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ตลอดจนแถบแอฟริกา ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพของนักลงทุนไทยในการขยายการลงทุนและขยายตลาดในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ล่าสุดบีโอไอได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 19” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก พลังงานและพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมดิจิทัล และโลจิสติกส์ เป็นต้น

“การไปลงทุนในต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี หลักสูตรการอบรมของบีโอไอจึงเน้นให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่จะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในเวทีต่างประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ชั้นเชิงการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านภาษีในประเทศที่ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน แต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่สำคัญที่สุดจากหลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างนักลงทุนไทยไปต่างประเทศนี้ คือเครือข่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรุ่นเดียวกันและรุ่นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง และในอนาคตกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป” รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

calendar

IC Article

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system RMTS and eMT Online
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_data@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 
   - Submitting proof of payment email : payment@ic.or.th
   - Other financial services  email : finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search