Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2936 1429 ext 700 l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอเคาะลงทุนโรงงานผลิตพืชสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย

Wednesday, 02 December 2020 09:37 375

บีโอไออนุมัติลงทุนโรงงานผลิตพืชโครงการแรกหลังเปิดประเภทกิจการใหม่ ประเดิมด้วย บริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท ยกระดับการเกษตรสู่สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย พร้อมอนุมัติลงทุนชุดตรวจวินิจฉัยโรคทาลัสซีเมีย ย้ำไทยศูนย์กลางการแพทย์ในภูมิภาค ทั้งไฟเขียวกิจการผลิตของเล่น นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ โดยมีโครงการที่น่าสนใจเป็นประเภทกิจการใหม่ที่บอร์ดบีโอไออนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ของ บริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำกัด มูลค่าลงทุน 94 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพาะปลูกผักโดยใช้เมล็ดพันธุ์ในประเทศตามคำแนะนำของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 360 ตัน ถือเป็นโครงการแรกหลังเปิดประเภทกิจการใหม่

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บอร์ดบีโอไอ ได้มีมติให้เพิ่มประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช อีกหนึ่งประเภท เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรไทยให้ก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ (สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยโรงงานผลิตพืชของวี ที แหนมเนืองแห่งนี้ เป็นโครงการปลูกพืชผักคุณภาพ ไร้สารเคมีตกค้าง โดยปลูกในระบบปิดที่มีระบบควบคุมคุณภาพ ทั้งสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลงจากน้ำและอากาศ

สำหรับโครงการโรงงานผลิตพืชของวี ที แหนมเนือง ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกด้วย

นอกจากนี้ บีโอไอยังได้อนุมัติโครงการลงทุนชุดตรวจวินิจฉัยโรคทาลัสซีเมีย ของบริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ มูลค่าลงทุน 22.53 ล้านบาท มีกำลังการผลิตชุดตรวจปีละประมาณ 50,000 ชุด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาค

รวมทั้งยังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการผลิตของเล่น ประเภทดินปั้น (Modeling Clay) โดยโครงการได้นำระบบอัตโนมัติสายพานและแขนกลมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันเพื่อผสมให้เป็นดินน้ำมัน จนถึงขั้นตอนการใส่ลงบรรจุภัณฑ์และบรรจุลงกล่องเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น

“สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีไอไอ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยรวมทั้ง SMEs ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเป็นการช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยไปสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย” นางสาวดวงใจกล่าว

รายละเอียดที่นี่

calendar

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2936 1429 
< Customer Support Unit: CSU ต่อ 700 email: csu@ic.or.th
   - RMTS Online Database 
   - RMTS & eMT Online
< Overdue Payment & Invoice ext. 404 email: finance@ic.or.th
< Training & Seminar Service ext. 205-209 email: icis@ic.or.th
< RMTS, eMT Online, Membership Application ext. 202-203 
  email: cus_service@ic.or.th
< Counter Service ext. 310-313 email: counterservice@ic.or.th 
< Emergency (24 hours) 098 553 0447

 Privacy Policy
    

Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search