Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

TDRI ผนึกเอกชน หนุนลงทุน มุ่งเศรษฐกิจใหม่

Wednesday, 15 March 2023 15:03 297

การลงทุน คือ กุญแจดอกสำคัญ ที่สามารถช่วยยกผลิตภาพของประเทศและการสร้างนวัตกรรม เป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การแบ่งขั้วการเมืองระหว่างประเทศ นำไปสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานและการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนา “มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ หนุนผู้ประกอบการไทยด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่”

แผน 5 ปี บีโอไอ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศยุทธศาสตร์การลงทุน 5 ปี (2566-2570) เพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ที่มี 3 หลักสำคัญ คือ innovative เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ competitive เป็นเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้เร็วและสร้างการผลิตเติบโตสูง inclusive เป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
นายนฤตม์กล่าวว่า ในโลกยุคใหม่ที่มีความท้าทาย ความผันผวน และมีการแข่งขันสูง บีโอไอจะเป็นองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยพร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการผลักดัน 7 หมุดหมายแห่งอนาคตให้เกิดผล เป็นรูปธรรม

7 หมุดหมายแห่งอนาคต
7 หมุดหมาย ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเด่น 2.เร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ smart & sustainability 3.ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค 4.ส่งเสริม SMEs และ startup ให้เข้มแข็งและเชื่อมต่อกับโลก 5.ส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง 6.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และ 7.ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยการเสริมจุดแข็งใหม่ คือ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (ease of investment & living) ความยืดหยุ่น (resiliency) และเขตปลอดอากร (conflict-free zone) จากเดิมที่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดี supply chain ครบวงจร บุคลากรโดยรวมมีคุณภาพ ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ สิทธิประโยชน์แข่งขันได้ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เป็นมิตรกับธุรกิจ และมีต้นทุนที่เหมาะสม

3 เสียงเอกชน
นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า บทบาทของ BOI ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ครบเครื่อง ไม่ใช่แค่สนับสนุน แต่เป็นตัวเชื่อมแก้ปัญหา หาก BOI สร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ให้มากขึ้น เชื่อว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้ 1 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท ส.อ.ท.พร้อมบูรณาการทำงานในการนำเสนอขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานเชิงรุกร่วมกันออกโรดโชว์นำเสนอสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านต่าง ๆ ให้ต่างชาติรับรู้และเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งของไทยให้โดนใจนักลงทุนต่างขาติและง่ายต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเป็นหัวใจสำคัญ

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า บีโอไอจะทำอย่างไรให้การลงทุนโดยตรง (FDI) กระจายลงสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วถึงทุกภูมิภาคของไทย เชื่อมโยงให้เอสเอ็มอีไทยได้ประโยชน์จาก FDI มากขึ้น
ข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-1227226 

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system RMTS and eMT Online
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 
   - Submitting proof of payment email : payment@ic.or.th
   - Other financial services  email : finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search