ประกาศที่ ป.8/2559
เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
 

p8 2559

PDFicon

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.