egat
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา  icon free    

“ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานไทย สู่นโยบาย Energy 4.0” 

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา

 
    ปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้ามาช่วยลดการใช้พลังงาน และก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล และอาคารต่างๆ ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทาให้การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จากัด และบริษัท MEX Exhibitions จากัด จัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ ระบบทาความเย็นอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED เครื่องจ่ายกระแสไฟ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงาน

    ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ LED ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้กาหนดการจัดงานสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานไทย สู่นโยบาย Energy 4.0” ขึ้นใน วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ อาทิ นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้านการประหยัดพลังงาน และนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ซึ่งท่านสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของท่านได้
    หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน กรุณากรอกใบตอบรับและส่งกลับมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 0-2833-5128-9 หากท่านต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวรัญญา มูลกัณหา โทร.0-2833-5324


 กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา>>
 


 

 

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.