Print

ความเป็นมาสมาคม

    สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการลงทุน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
     การให้บริการในระยะแรก สมาคมเปิดให้บริการการออกเอกสารสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Raw Materials Tracking System หรือเรียกว่า RMTS และการออกเอกสารสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Machine Tracking System หรือเรียกว่า MCTS สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุน และ ประหยัดเวลาการดำเนินงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
    สมาคมยังให้บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป  โดยในระยะแรกเน้นการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการตามที่บีโอไอกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ต่อมาได้เพิ่มการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร อาทิ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร บริหารการผลิต และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
    ด้านการพัฒนาคุณภาพงานบริการ สมาคมมุ่งเน้นให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการนำระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO มาใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยสมาคมได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9002: 1994 และ ISO 9001: 2008 ในปัจจุบัน
    ทั้งนี้สมาคมยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการสูงสุด โดยได้ปรับปรุงและพัฒนางานบริการใหม่ ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น อาทิ

 blue-bullet ปี 2548 ปรับปรุงงานบริการออกหนังสือการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า Electronics Machine Tracking System (eMT)
 blue-bullet ปี 2551 การให้บริการข่าวสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 blue-bullet ปี 2553 ปรับปรุงบริการส่งเอกสารทางแฟกซ์ (FAX Server) ให้เป็นระบบ Import Online
 blue-bullet ปี 2555 พัฒนางานบริการออกหนังสือการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ทุกขั้นตอน
 blue-bullet ปี 2556 พัฒนางานบริการออกหนังสือสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแบบครบวงจร ที่เรียกว่า Electronics Machine Tracking (eMT Online) เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดบริการ eMT Counter Service และบริการ Call Center เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการและสมาคมให้สะดวกรวดเร็ว
 blue-bullet ปี 2557 พัฒนางานบริการระบบ RMTS-2011 อย่างครบวงจร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรโดยครอบคลุมทุกงานบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายและปริมาณเอกสารได้อย่างมีประสิทธิผล และได้เปิดให้บริการ RMTS Counter Service เพื่ออำนวยความสะดวกงานด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
    และในปี 2558 นี้ สมาคมได้เปิดให้บริการ IC Counter Service แบบครบวงจรครอบคลุมทุกขั้นตอนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งเสริมการลงทุน อาทิ บริการงานนำเข้า-ส่งออกเครื่องจักรและวัตถุดิบ และบริการด้าน e-Expert ได้แก่ การขออนุญาตนำช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งสมาคมสามารถดำเนินงานแทนบริษัทได้รวดเร็ว มีคุณภาพ และราคายุติธรรม
    ทั้งนี้สมาคมยังให้บริการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านการลงทุนภายใต้ชื่อ “หน้าต่างการลงทุน” (Investment Windows) รวมถึงการเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร ด้วยบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการลงทุนผ่านเว็บบอร์ด “FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับบีโอไอและสมาคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น
        สมาคมยังมีบทบาทในการสนับสนุนและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยในปี 2558 สมาคมได้ดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และนครราชสีมา
    
    ปัจจุบัน สมาคมสโมสรนักลงทุนได้เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ผ่านสำนักงานสาขาบริการ 6 แห่งใน 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งในปัจจุบันสมาคมมีจำนวนสมาชิกกว่า 1,700 ราย และผู้ใช้บริการผ่านระบบ RMTS-2011 และระบบ eMT Online กว่า 3,000 ราย ทั่วประเทศ

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.