ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติยังน่าพอใจ
ร้อยละ 97.3
เดินหน้าลงทุนไทย

บีโอไอเผยผลสารวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศในไทยประจาปี 2562 นักลงทุนต่างชาติมั่นใจศักยภาพประเทศไทย ร้อยละ 97.3 เดินหน้าลงทุนไทย ชูปัจจัยสาคัญมาจากมีวัตถุดิบเพียงพอ และสิทธิประโยชน์กระตุ้นการลงทุน
นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลสารวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจาปี 2562 ในงานสัมมนาเรื่อง “ลงทุนไทย 2562: รุ่งแค่ไหนในสายตาต่างชาติ” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้สารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 600 บริษัท พบว่าผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 97.3 มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 65.5 ยังคงรักษาระดับการลงทุนในไทย ในขณะที่ร้อยละ 31.83 มีแผนจะขยายการลงทุนเพิ่มเติม
สาหรับปัจจัยหลักที่ทาให้นักลงทุนตัดสินใจขยายหรือรักษาระดับการลงทุนในประเทศไทยนั้น พบว่าสามอันดับแรก คือ มีวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่เพียงพอ ร้อยละ 55 ตามด้วยสองปัจจัย คือ มีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และมีซัพพลายเออร์เพียงพอ ที่ระดับร้อยละ 51 เท่ากัน
“นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มองว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะทรงตัวจากปีก่อนพิจารณาได้จากปริมาณยอดขายในช่วงที่ผ่านมายังมีเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อย และคาดว่าจะยังทรงตัวต่อไปในอนาคต นักลงทุนต่างชาติโดยรวมมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยทาให้นักลงทุนที่ทาธุรกิจอยู่แล้วภายในประเทศมีแผนจะขยายการลงทุน” นางสาวบงกชกล่าว
นอกจากนี้ การสารวจความพึงพอใจต่อการบริการของบีโอไอ พบว่านักลงทุนต่างชาติมีความพึงพอใจ โดยเฉพาะการปรับใช้ระบบออนไลน์ (e-Services) มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยนักลงทุนสามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริมการลงทุนออนไลน์ได้ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ นักลงทุนยังมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากบริการที่ได้รับจากศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และบริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน เมื่อเทียบกับผลสารวจของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.