ธุรกิจซื้อขายออนไลน์
ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี

จากที่ได้มีข่าวเผยแพร่ในลักษณะว่า บีโอไอได้ให้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่
ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่เป็นพิเศษ ในกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเป็นการให้สิทธิเหนือกว่า
ผู้ประกอบการชาวไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ขอชี้แจงดังนี้
1. บีโอไอไม่ได้ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยหรือของต่างชาติ ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากการขายสินค้า
2. บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้อง คือ “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” เพื่อ
สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย และมีการ
จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กาหนดเท่านั้น ซึ่งหากได้รับส่งเสริมก็จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี เฉพาะรายได้จากค่าบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ส่วนรายได้จากการขายสินค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
3. การส่งเสริม “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” ของบีโอไอดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
ไทยหรือต่างชาติก็สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้ ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมก็จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เท่าเทียมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.