อุตสาหกรรมชีวภาพเชิงการแพทย์ไทยมาแรง
บีโอไอหนุนวินเซลล์ รีเซิร์ช
สู่ผู้นาเทคโนโลยีเซลล์บำบัด

บีโอไอไฟเขียวอนุมัติให้บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ชได้รับส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หลังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการแพทย์เพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยกระดับวงการแพทย์ไทย
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายของบีโอไอว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนโครงการเพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบาบัดโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จากัด โดยมีกาลังการผลิตปีละ 1,500 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบาบัด (Immune Cell Therapy) เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง และซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ยีนส์
สาหรับกิจการเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการลงทุน เนื่องจากเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2559 - 2561 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 16,445 ล้านบาท
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเข้ารับการรักษาในระยะที่มีการลุกลามหรือการกระจายตัวของโรคแล้ว แพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาโดยการผ่าตัดหรือการฉายแสง และการให้ยาเคมีบาบัดสาหรับการรักษาโรคที่มีการกระจายออกไปในร่างกาย โดยแนวทางการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จากัด คือ การนาเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบผสมผสานที่ชื่อว่า WIN – K CELL เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความแข็งแรงและคืนความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคในการกาจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งการรักษาในรูปแบบดังกล่าวสามารถทาร่วมกับการผ่าตัด การฉายรังสีและวิธีการอื่นๆ โดยไม่เกิดอาการข้างเคียง และลดการเกิดมะเร็งซ้ามากกว่าวิธีการอื่น ๆ
ที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้ในการสร้างห้องวิจัยจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังได้รับทุนวิจัยจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จากัด คือการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการบาบัดรักษาโรคมะเร็งและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งรูปแบบจะเหมือนกับการผลิตยา แต่แยกหมวดออกไปเป็นยาทางด้านชีววัตถุ ปัจจุบันยาดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทได้สร้างศูนย์วิจัยในซอยสุขุมวิท 70 เริ่มเปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2562 เพื่อให้เป็นสถานที่รักษาระดับเซลล์แห่งแรกของภาคเอกชน โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.