บีโอไอเดินหน้าจัดกิจกรรมในภูมิภาค
หวังยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

บีโอไอพิษณุโลก เชื่อมั่นศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัว เตรียมจัด กิจกรรมต่อเนื่องครึ่งปีหลัง สารวจเส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้นักลงทุน
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีมีความสาคัญอย่างมากในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ก็พร้อมเรียนรู้และปรับตัวรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการจัดโครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานและภาคเหนือ สู่การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เส้นทางกรุงเทพฯ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม นาคณะผู้ประกอบการสารวจเส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มจะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน สปป.ลาว
“หลังจากเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาหรับตรวจพืชผักและผลไม้ เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป แต่ธุรกิจดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด” นางสาวนงเยาว์ กล่าว
นอกจากนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ยังเตรียมจัดกิจกรรมช่วงครึ่งปีหลังในเดือนสิงหาคม 2562 โดยจะเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งนาพลังงานทดแทนมาใช้แปรรูป และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า ผ่านโครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามเส้นทาง จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยการศึกษางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์รถยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และดูงานการผลิตพลังงานทดแทนรูปแบบโซล่าร์เซลล์ลอยน้าของบริษัท เอสซีจี จังหวัดระยอง เป็นต้น
นางสาวนงเยาว์ กล่าวเสริมอีกว่า บีโอไอพิษณุโลกยังเตรียมจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มเกษตรแปรรูปเน้นการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) คุณอาจินต์ ปานรัตน์ โทรศัพท์ 0 5524 8777 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.