บีโอไอกำหนดจัดการประชุม
เพื่อชี้แจงการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
สำหรับกิจารผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน
รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานที่ ป.8/2561 เรื่องวิธิปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัถตุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตและส่งออก และตามประกาศสำนักงานที่ ป.9/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS-2011) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สอบถามรายละเอียด
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
โทรศัพท์ 0 2553 5258

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่

invite


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.