BOI จับมือกาญจนบุรี
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพการลงทุน
ดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "BOI กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0" โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ปลัด จ.กาญจนบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาใน ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
นายบวรศักดิ์ เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เม.ย.2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีมติเห็นชอบกำหนดให้ จ.กาญจนบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมายในการจัดตั้งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 มีพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.บ้านเก่า และ ต.แก่งเสี้ยน

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จึงร่วมกับ จ.กาญจนบุรี จัดสัมมนาในหัวข้อ "BOI กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0" ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงนักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้รับทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน มาตรการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่น ที่เพิ่งประกาศใช้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.