ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร

กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สุจริตซึ่งชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน
หรือไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่

เข้าร่วม "โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว"


ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ
(ตัวอย่างหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว)

พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ยื่นหนังสือได้ที่ สำนักตรวจสอบอากร 
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

oneservice tax customs 070561

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.