ประกวดราคางานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011  เลขที่ ICPU09/2560

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะประกวดราคางานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011

 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

sign up
  ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเปิดเผยตัว (ระบุชื่อบริษัท ชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ และ Email
ที่สามารถติดต่อกลับ) 
ได้ที่ สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แผนกบริหารสำนักงาน ติดต่อ คุณพฤกษา วังนัยกุล โทรศัพท์หมายเลข 02-9361429
ต่อ 308 หรือทาง Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.