ร่วมกิจกรรม
เดินทางสำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป นวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2561

ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน มีกาหนดจัดกิจกรรม สารวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป นวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้ทราบถึงลู่ทางและโอกาสการลงทุน ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงาน ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต/การตลาด การบริการ รวมทั้ง การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน

letter012   

   จดหมายเชิญ

paper download  กำหนดการ

notes for note takers   แบบตอบรับการร่วมเดินทาง

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.