ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสาร Internetเลขที่ ICPU08/2561

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสาร Internet เป็นระยะเวลา 1 ปี


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

paper download
 ผู้ประสงค์เสนอราคาดำเนินการดังนี้

 - ซองที่ 1 : ใบเสนอราคา หัวจดหมายบริษัทปิดผนึก
        - ซองที่ 2 : ด้านเทคนิค จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อ
          กำหนดของสมาคม
และข้อเสนอของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบรายละเอียดข้อเสนอ
          บริษัท, แผนการดำเนินการ ฯลฯ

        - ซองที่ 3 : เอกสารบริษัท เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท, ภ.พ 20, หนังสือมอบอำนาจ
          (ถ้ามี) ฯลฯ

 

flat icons graficheria05

กำหนดยื่นซองสอบราคา
  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น.
  ถึง 12.00 น. ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

 

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง หัวหน้าทีมจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.