บีโอไอชูกิจการหันใช้เทคโนโลยีหนุนผู้ประกอบการใช้หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บีโอไอ “ติวเข้ม” ผู้ประกอบการแจงรายละเอียดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ชูขยายภาพรวมการส่งเสริมให้เกิดการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หวังยกระดับกระบวนการผลิตเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เปิดกว้างทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยภายใน
งานสัมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 500คนว่าการสัมมนาคร้ังนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอมุมมองต่างๆ ทั้งด้าน
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อก้าวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการนำนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดงานครั้งนี้ บีโอไอได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
องค์กรพันธมิตรต่าง ๆ เช่น สมาคมเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์และ Center of Robotics Excellence (CORE)
ทั้งนี้ ภายในงานบีโอไอได้มีการนำเสนอข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งปัจจุบันขยายขอบข่ายประเภทกิจการที่สามารถขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนให้กว้างขี้น ตลอดจนกำหนดให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติที่มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.