บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีเต็มรูปแบบ
ครอบคลุมทุกกลุ่มที่ให้ส่งเสริม - เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษี

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอี โดยขยายเวลาขอรับส่งเสริมไปจนถึงสิ้นปี 2562 ขยายขอบข่ายให้สามารถยื่นขอรับส่งเสริมได้เกือบทุกประเภท และปรับปรุงสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของประเภทกิจการที่กาหนด เพิ่มเพดานจากเดิมเท่าตัว เป็นร้อยละ 200
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีโดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2560 รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับส่งเสริม ประกอบไปด้วย
2. การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอี แบ่งออกเป็น2 ส่วน คือ (1)สิทธิและประโยชน์พื้นฐาน และ (2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
(1) สิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่กาหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานใน 2 กรณี คือ
- กรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการให้ผ่อนปรนเงื่อนไขสัดส่วนเงินลงทุนและ
2
ค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่งหนึ่งเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ได้ง่ายขึ้น หรือ
- กรณีที่ตั้งกิจการใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า
หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และหากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มอื่นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปีจากสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน
นอกจากนี้กิจการเอสเอ็มอีที่ได้รับส่งเสริม สามารถนาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้บางส่วน ในมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.