บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ
ของเอสเอ็มอีสองฝ่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร
อาหาร เครื่องมือแพทย์

บีโอไอร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น สร้างความร่วมมือครั้งใหญ่ระดับชาติ เน้นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย พร้อมเสนอแผนจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเอสเอ็มอีไทย-ญี่ปุ่น เตรียมจัดทัพธุรกิจไทยเยือนมิเอะกลางปี 2561 เพื่อจับคู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึง การหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นรวม 20 ราย ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะตระหนักดีถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ที่ให้ความสาคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จังหวัดมิเอะจึงสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย
นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปว่า บีโอไอจะจัดทาแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัดมิเอะโดยกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดาเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มี MOU ร่วมกันมาเกือบ 5 ปี สานักงานคาดว่าจะจัดคณะเอสเอ็มอีไทยในสาขาเป้าหมาย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปเยือนจังหวัดมิเอะ ในช่วงกลางปี 2561 โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.