บีโอไอหนุนกิจการออกแบบสมองกลฝังตัว
เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสาหรับบ้านอัจฉริยะ

บีโอไอให้ส่งเสริมกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสมองกลฝังตัว แก่บริษัท มี คอนเนคเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อสร้างระบบอานวยความสะดวกและความปลอดภัยสาหรับบ้านอัจฉริยะ สามารถควบคุมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตั้งแต่ระดับบ้านพักอาศัย อาคารสานักงาน โรงงาน ตลอดจนโรงพยาบาล ได้มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอานวยความสะดวก และความปลอดภัย บีโอไอจึงส่งเสริมให้มีการนาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น จึงให้การส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท มี คอนเนคเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อดาเนินกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (EMBEDDED ELECTRONICS DESIGN) สาหรับบ้านอัจฉริยะ
โดยโครงการนี้ จะเป็นการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสมองกลฝังตัวเพื่อสร้างระบบบริการอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจะนาไปใช้กับระบบบ้านอัจฉริยะ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟ และระบะควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและความปลอดภัย ทั้งยังช่วยบริหารค่าใช้จ่ายด้วยระบบจัดการพลังงานอีกด้วย โดยระบบสามารถควบคุมและตรวจสอบการทางานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบ้าน หากพบการเคลื่อนไหว ระบบจะทาการวิเคราะห์และสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตอบสนองในรูปแบบที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัท มี คอนเนคเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัดเป็นบริษัทของคนไทย มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยพัฒนาและออกแบบระบบการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สาย และคาดว่าจะก้าวไปสู่การวิจัยและผลิตระบบอัตโนมัติสาหรับ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง ในอนาคต ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.