บีโอไอ ผนึกกาลัง จุฬาฯ และ วว.
ผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการลงทุนจริง

บีโอไอจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ส่งเสริมผลงานการวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ด้านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ฯ ย้าความพร้อมเตรียมนักวิจัยทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอเอ) ระหว่าง บีโอไอกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง บีโอไอกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี ว่า ความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน เป็นการผนึกกาลังครั้งสาคัญของทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายส่งเสริมการลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ขานรับกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
ทั้งนี้ ความร่วมมือของบีโอไอกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้สามารถนาผลงานวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขณะที่ความร่วมมือกับ วว. เป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน และมีบริการรับรองคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ภาคเอกชนที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
“บีโอไอและ 2 หน่วยงานพันธมิตร จะร่วมกันผลักดันการวิจัยและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม” นางหิรัญญา กล่าว นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการลงนามของทั้ง 3 หน่วยงาน บีโอไอยังได้จัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สาหรับกิจการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีการทาวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษามากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.