บีโอไอนำนักธุรกิจไทยดูลู่ทางลงทุนใน สปป. ลาว-กัมพูชา ชี้โอกาสสูงในกลุ่มเกษตรแปรรูป –เครื่องจักรกลการเกษตร

    

บีโอไอนำทัพธุรกิจไทยดูลู่ทำงกำรลงทุนใน สปป. ลำวและกัมพูชำ เตรียมหำรือนักลงทุนกลุ่มเกษตรและเครื่องจักรกลกำรเกษตร จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และสำรวจเส้นทำงกำรค้ำชำยแดน 3 ประเทศต่อยอดกำรค้ำกำรลงทุน
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 บีโอไอจะนาคณะนักลงทุนไทยไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศสปป. ลาวและกัมพูชา ณ เมืองจาปาสัก รัตนคีรี สตึงแสตรง กรอแจะ และเสียมราฐ โดยจะเน้นโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
นอกจากนี้ บีโอไอจะนาคณะนักลงทุนไทยเข้าหารือกับนักลงทุนและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ได้แก่ หอการค้าแขวงจาปาสัก หอการค้าจังหวัดรัตนคีรี และหอการค้าจังหวัดเสียมราฐ และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business MatchingBusiness Matching Business Matching Business Matching Business Matching ) ระหว่างคณะนักลงทุนไทย กับหอการค้ากรอแจะ สตึงแตรง กัมปงจาม มณฑลคิรี และตโบงฆมุม รวมทั้งได้เดินทางไปสารวจเส้นทางการค้าชายแดน ที่ด่านโอยาดาว (กัมพูชา) – ด่านเลแถ่ง (เวียดนาม) ซึ่งทั้งสองด่านนี้เชื่อมต่อไปยังชุมชนที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม และภาคตะวันออกของกัมพูชา โดยเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ได้เป็นอย่างดี
“การนาคณะนักลงทุนไปสารวจเส้นทางการค้าและศึกษาโอกาสที่จะเข้าไปทาธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนี้ บีโอไอได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือซีแอลเอ็มวี โดยตลอดปี 2559 มีนักลงทุนให้ความสนใจเดินทางร่วมคณะจานวน 207 ราย และจากการติดตามผลในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยที่ร่วมคณะได้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายแล้วจานวน 89 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ก่อสร้าง และเครื่องนุ่งห่ม” นายโชคดีกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.