บอร์ดบีโอไอขยายเวลาส่งเสริมลงทุนใน SEZ ถึงสิ้นปี 2561 พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการใหม่ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล”

    

บอร์ดบีโอไอขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไปจนถึงสิ้นปี 2561 และเปิดทาง 6 กิจการที่เลิกให้ส่งเสริมกลับมาใหม่ พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการใหม่ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้คนไทย
นายสุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บีโอไอขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ ให้มีผลถึงสิ้นปี 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปิด 6 ประเภทกิจการ ซึ่งสิ้นสุดการให้ส่งเสริมไปแล้ว ให้สามารถขอรับส่งเสริมได้จนถึงสิ้นปี 2561 เนื่องจากเป็นกิจการที่นักลงทุนในพื้นที่ให้ความสนใจ และกิจการ 2 ประเภทในกลุ่มนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายขอบข่ายธุรกิจให้กว้างขึ้นด้วย ได้แก่ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง ให้ครอบคลุมวัสดุก่อสร้างทุกประเภท และกิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย ให้รวมถึงการผลิตเครื่องสาอางด้วย
ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 จังหวัด (ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2560 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมแล้วจานวน 41 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,578.7 ล้านบาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.