เรื่อง  ประกวดราคาจัดจ้างบริการระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing เป็นระยะเวลา 3 ปี

 

สมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สมาคม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างบริการระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- เปิดรับลงทะเบียนเพื่อทดสอบระบบ : ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2560

- กำหนดผู้สนใจยื่นเสนอราคาทดสอบระบบเพื่อยืนยันว่าระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน สามารถทำงานบนระบบ
  Cloud : ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ สถานที่ผู้สนใจยื่นเสนอราคานำเสนอ

- กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 16 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ แผนกบริหารสำนักงาน สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- กำหนดวันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเดือนรุ่ง  คงรุ่ง แผนกบริหารสำนักงาน

                                       โทรศัพท์ 02 936 1429 ต่อ 307
                    ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.