ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
ขอเชิญร่วมสัมมนา IC Talk’58 ครั้งที่ 6 เรื่อง “เสริมสร้างความประทับใจของลูกค้าด้วย CRM และ CEM” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
23 July 2015
“สมาคมขอปรับเวลาให้บริการงาน Call Center จากเดิม เป็นให้บริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ”
07 July 2015
ขอเชิญร่วมสัมมนา IC Talk’58 On Tour หัวข้อ “ควบคุมกระบวนการทำงานด้วยหลักการ 5ส แบบยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชนาวี 1 ชั้น 9 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
07 July 2015
ขอเชิญร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ฉบับภาษาไทย เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพลงในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
01 July 2015
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุม่อนเปี๊ยะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
18 June 2015
ดึง SME ตั้งรง.เขตศก.พิเศษ BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์ลงทุน 4 จังหวัดใต้
24 July 2015
บีโอไอเผยโครงการลงทุนใหมกระตุนเศรษฐกิจสามเดง สงออก 5.8 แสนลาน ใชวัตถุดิบ 3.5 แสนลาน จางงานกวาแสนตําแหนง
24 July 2015
บอรดบีโอไอใหสงเสริมการลงทุน 17 โครงการใหญ มูลคากวา 43,000 ลานบาท ชิ้นสวนยานยนต์–โรงไฟฟาเตรียมลงทุน
24 July 2015
BOI ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติพีธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 8:30-16:00น.ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ
09 July 2015
นายกฯ มั่นใจ ญี่ปุนผนึกกําลัง ไทย – เออีซีผงาดตลาดโลก คาดป 59 ตลาดการคาการลงทุนไทยและเพื่อนบานคึกคัก
07 July 2015
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011
21 April 2015
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 February 2015
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 September 2014
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 September 2014
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 August 2014

Call Center

new number callcenter

 

FAQ108

SOMEALTEXT