ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
ประกาศ!!การส่ังปล่อยขอคืนอากรวัตถุดิบเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันนำเข้า
13 November 2015
"สมาคมสโมสรนักลงทุน IC - Counter Service" BOI Consult (ที่ปรึกษา BOI) บริการที่ปรึกษางาน BOI ฟรี!! บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) : สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online) : สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) คลิกเลย
14 August 2015
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 %
03 November 2015
ประกาศยกเลิกการออกหนังสือขออนุญาตส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน/ส่งซ่อม) ในระบบ eMT Online และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ Paperless กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
22 September 2015
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011
10 September 2015
บีโอไอชี้แจงนโยบายคลัสเตอร์แกนักลงทุนรายอุตสาหกรรม มั่นใจเกิดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง – ดึงนักวิจัยเขาสูภาคอุตสาหกรรม
23 November 2015
สมคิดนําทัพบีโอไอบุกแดนอาทิตย์อุทัย มั่นใจมาตรการลงทุนใหมโดนใจกลุ่มทุนญี่ปุน
23 November 2015
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวสงเสริมการลงทนุ 15 โครงการ ชวยสรางรายไดในประเทศจากการซื้อวัตถุดิบปละ 1 หมื่นลานบาท
23 November 2015
บอรดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเรงรัดการลงทุน ครอบคลุมคําขอตั้งแต 1 มกราคม 57 - เพิ่ม 10 กิจการเปาหมายใน SEZ
23 November 2015
บีโอไอขอเชิญร่วมสัมมนา "นโยบาย SMEs และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ในวันที่ 14 มกราคม 2559 โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
13 November 2015

Call Center

FAQ108